Barnet i hjemmet kapitel 12. Fra side 81.     Fra side 85 i den engelske udgave.ren side   tilbage

12. kapitel - Lydighed må blive en vane

(81)   Ved milde, vedholdende bestræbelser. - Børn skal undervises om, at de har fået deres evner for at ære og herliggøre Gud. Derfor må de lære lydighedens lektie. . . . Vanen bør grundlægges ved milde, vedholdende bestræbelser. Derved kan man afværge en stor del af de senere konflikter mellem viljen og autoriteten, der i så høj grad gør de unges sind fremmede for og bitre på forældre og lærere, og som alt for ofte vækker modstand mod enhver autoritet, menneskelig som guddommelig.

(81)   Tillad ingen argumenter eller udflugter. - Forældrene bør først drage omsorg for at etablere en god ledelse af familien. Forældrenes ord bør være en lov, der lukker for alle argumenter og udflugter. Børnene bør fra spæde af lære at adlyde deres forældre ubetinget.

(81)  Streng disciplin kan til tider skabe utilfredshed, og børnene vil ønske at få deres egen vilje. Men når de har lært at lyde deres forældre, vil de have lettere ved at underkaste sig Guds krav. Således vil den oplæring, der modtages i barndommen, have indflydelse på den religiøse erfaring og forme den voksnes karakter.

(81)   Tillad ingen undtagelser. - Som lærere i deres egen familie skal forældrene se efter, at reglerne ikke bliver overtrådt. . . . Ved at tillade, at børnene fortsat er ulydige, forsømmer de at holde en passende disciplin. Børnene må læres til at være underdanige og lydige. Ulydighed må ikke tillades. Synden lurer ved døren hos de forældre, der tillader deres børn at være ulydige. . . . Børnene må være klar over, at de skal adlyde.

(82)   Forlang øjeblikkelig og ubetinget lydighed. - Når forældre undlader at kræve øjeblikkelig og ubetinget lydighed af deres børn, undlader de at lægge den rette grundvold for deres børns karakter. De forbereder børnene til at vanære dem, når de bliver gamle, og til at bringe deres hjerter sorg, når de nærmer sig graven.

(82)   Kravene bør være rimelige. - Forældrenes krav bør altid være rimelige. Venlighed bør komme til udtryk, ikke ved tåbelig forkælelse, men ved klog vejledning. Forældre skal undervise deres børn på en behagelig måde, uden at skælde eller kritisere, og søge at knytte børnenes hjerter til sig med kærlighedens silkesnore. Fædre og mødre, lærere og ældre brødre og søstre bør alle være en uddannende faktor til at styrke enhver åndelig interesse og bringe en sund atmosfære ind i hjem og skole, der vil hjælpe de mindre børn til at vokse op i Herrens tugt og formaning.

(82)  Ved opdragelsen af både vore egne og andres børn har vi bevist, at de aldrig elsker forældre og værger mindre, fordi de forhindrer dem i at gøre noget forkert.

(82)   Lydighed bør begrundes. - Børn skal lære at adlyde familiens ledelse. Ved at følge hjemmets love skal de danne en harmonisk karakter, som Gud kan godkende. Kristne forældre skal opdrage deres børn til at holde Guds lov. . . . Årsagerne til denne lydighed og respekt for Guds lov skal indprentes i børnene, så snart de kan forstå dens natur, så de ved, hvad de bør gøre, og hvad de bør afholde sig fra at gøre.

(82)   Forældrenes ord bør være lov. - Jeres børn, som står under jeres myndighed, bør lære at adlyde jer. Jeres ord bør være deres lov.

(82)  Mange kristne forældre undlader at byde deres børn efter sig og undrer sig derpå over, at deres børn er trodsige, ulydige, utaknemmelige og ugudelige. Sådanne forældre er under Guds irettesættelse. De har forsømt at opdrage deres børn i Herrens tugt og formaning. De har undladt at lære dem kristendommens første lektie: »Herrens frygt er visdoms grundlag.« Den vise mand siger: »Dårskab er knyttet til ynglingens hjerte.« Lysten til det tåbelige, ønsket om at gøre det onde, hadet til hellige ting, er blot nogle af de vanskeligheder, forældrene vil møde på hjemmets missionsmark. . . .

(83)  I Guds kraft må forældrene stå op og byde deres husstand efter sig. De må lære at holde det onde nede med fast hånd, uden utålmodighed og vrede. De bør ikke lade børnene gætte sig til, hvad der er ret, men vise dem vejen med klare ord og lære dem at vandre på den.

(83)   Et ulydigt barns indflydelse. - Et ulydigt barn vil skade sine kammerater meget, for det vil forme de andre efter sit eget billede.

(83)   Når der ses gennem fingre med synd. - Lær jeres børn at ære jer, fordi Guds lov pålægger børn denne pligt. Hvis I giver jeres børn lov til at ringeagte jeres ønsker og undlade at tage hensyn til hjemmets love, lukker I øjnene for synd. I tillader Djævelen at gøre, som han vil; og den samme opsætsighed, mangel på ærbødighed og kærlighed til selvet vil de bringe ind i deres religiøse liv og ind i menigheden, og skylden for alt dette onde vil i Himmelens bøger blive tilskrevet forældrenes forsømmelighed.

(83)   Lydighedsvanen stadfæstes ved gentagelse. - Undervisningen om lydighed og respekt for autoritet bør gentages ofte. Når det sker, vil det blive en kraft til det gode, og børnene vil ikke blot blive holdt borte fra det onde og nødt til at elske sandhed og retfærdighed, men forældrene vil have lige så stor fordel af det. De kan ikke udføre den gerning, Herren kræver af forældre, uden mange alvorlige overvejelser og megen læsning i Guds ord for at kunne undervise i overensstemmelse med hans anvisninger.

næste kapitel