Grundprinipper for kristen uddannelse kapitel 29. Fra side 220ren side   tilbage

Til lærere og studerende

(220)  (220) Til lærere og studerende på Battle Creek-skolen, og alle vore uddannelsesinstitutioner:

(220)  I nattestunden har jeg fået budskaber, at give jer i Battle Creek, og på alle vore skoler. Når det er Guds orden at de fysiske kræfter skal optrænes, såvel som de mentale, bør den fysiske motion være af en karakter at den er helt i harmoni med de lektier Jesus Kristus giver til sine disciple. Det som gives til verden bør kunne ses i de kristnes liv, så at de himmelske væsener ikke skal skrive i bøgerne om de studerende og lærerne i uddannelse og selvoplæring, er »mere fornøjelseselskere end Gudselskere.« Dette er den optegnelse som sker for en stor del »mere fornøjelseselskere end Gudselskere.« Derved lægger Satan og hans engle snarer for jeres sjæle, og han arbejder på en bestemt måde med lærere og lever for at lokke dem ind i spændinger og fornøjelser som optager alt, men som styrker de laverestående kræfter, og skaber appetit og lidenskaber som vil tage føringen, og afgjort modvirke Guds Helligånds operationer og arbejde på menneskehjertet.

(220)  Hvad siger Helligånden til jer? Hvad er dens magt og indflydelse på jeres hjerter under generalkonferensen, og konferenser i andre stater? Har du passet særligt på dig selv? Har lærerne i skolerne følt at de må tage sig i agt? Hvis Gud har udpeget dem som lærere til de unge, så er de også »hjortens vogtere.« De er ikke i skolearbejdet for at lægge planer for motioner og spil der uddanner nævekæmpere; er der ikke for at bringe hellige ting ned på niveau med det almindelige.

(220)  Jeg talte til lærerne med irettesættelsesbudskaber til dem. Alle (221) lærere behøver fysisk aktivitet, ændre deres beskæftigelse. Gud har udpeget hvad dette skal være – nyttigt, praktisk arbejde; men du har vendt dig bort fra Guds plan, og følger menneskers påfund, og hvilken skade for åndeligt liv. Ikke et komma eller en tøddel fra en uddannelses eftervirkninger i den linje som udruster dig til at gennemgå disse sidste dages kampe. Hvilken slags uddannelse modtager vore lærere og studerende? Har Gud udtænkt og planlagt den slags fysiske øvelser for jer, eller er det indført af menneskers påfund og menneskers fantasi? Hvordan forberedes tankesindet til at tænke og meditere seriøse tanker, og den alvorlige brødrebetyngede bøn, der kommer af hjerter underlagt Guds Helligånd? »Sådan som det var i Noas dage, sådan skal det også blive i menneskesønnens dage.« »Men Herren så, at menneskenes, ondskab tog til på jorden, og at deres hjerters higen og tragten kun var ond dagen lang.«

(221)  Herren viste for mig at det var nødvendigt at oprette en skole i Battle Creek, som ikke efterligner nogen andre skolers grundlag. Vi skulle have lærere som holder deres sjæle i Guds kærlighed og gudsfrygt. Lærere skulle uddannes i åndelige ting, forberede et folk til at stå den prøvende krise igennem, som vi har foran os. Men her Guds plan er blevet afveget på mange måder. Fornøjelserne gør mere for at modvirke Helligåndens arbejde, end noget andet, og Herren er såret.

(221)  »Tvæt jer, rens jer, bort med de onde gerninger fra mine øjne! Hold op med det onde, [men hvil ikke her; gå videre og følg Verdens Lys,] lær det gode, læg vind på, hvad ret er; hjælp fortrykte, skaf faderløse ret, før enkens sag! Kom, lad os gå i rette med hinanden, siger Herren. Er eders synder som skarlagen, de skal blive hvide som sne; er de end røde som purpur, de skal dog blive som uld.« Her er den arbejdsmark hvor jeres forstand bruges, og giver jer en anden anvendelse. »Lyder I villigt, skal I æde landets goder; står I genstridigt imod, skal I ædes af sværd. Thi Herrens mund har talt.«

(222)  (222) »At den skulle ende som skøge, den trofaste by, Zion, så fuld af ret, retfærdigheds hjem, men nu er der mordere. Dit sølv er blevet til slagger, din vin er spædet med vand. Tøjlesløse er dine førere, venner med tyve; gaver elsker de alle, jager efter stikpenge, skaffer ej faderløse ret og tager sig ikke af enkens sag.«

(222)  »Kom, Jakobs hus, lad os vandre i Herrens lys!« »Slå ikke mer eders lid til mennesker, i hvis næse der kun er flygtig ånde, thi hvad er de at regne for?« »Sæt ikke eders lid til fyrster, til et menneskebarn, der ikke kan hjælpe! Hans ånd går bort, han bliver til jord igen, hans råd er bristet samme dag. Salig den, hvis hjælp er Jakobs Gud, hvis håb står til Herren hans Gud.« »Dine ledere, mit folk, leder, vild, gør vejen, du, vandrer, vildsom.«

(222)  Jeg er foruroliget over jer i Battle Creek. Lærere hjemsøger meget nøje med at dømme og straffe de studerende som overtræder ubetydelige regler, ikke med noget ondt fortsæt, men upåagtet, eller der opstår situationer hvor det ikke er synd for dem at fravige regler som er som er fastsat, og som ikke holdes ubøjeligt hvis de overtrædes, og alligevel behandles den fejlende person som om han havde syndet alvorligt. Nu ønsker jeg at I skal tænke over lærere, hvor I står, og arbejde med jer selv og afsige dom over jer selv: for I har ikke kun overtrådt regler, men I har været så skarpskårne, så strenge over for studerende; og mere end det, der er en strid imellem jer og Gud. I har ikke gjort jævne stier for jeres fødder som den lame ikke vendes fra vejen. I har forladt de sikre stier. Jeg siger ”lærere;” jeg nævner ikke navne. Jeg overlader til jeres egen samvittighed hvem det gælder. Herren Israels Gud har arbejdet i jeres midte igen og igen. I har fået store beviser for den Allerhøjestes anseelige skridt. Men i en tid med stort lys, og Guds (223) Ånds og krafts forunderlige åbenbarelser, er en meget farefuld periode, hvis lyset ikke udnyttes. Vil I tænke over Jer. 17,5 10; 18,12 15? for I kommer visselig under Guds dadel. Lys har skinnet i klare og stadige lysstråler over jer. Hvad har dette lys gjort for jer? Overhyrden Kristus ser med mishag på jer, og spørger: ” Hvor er den hjord, du fik, dine dejlige får?” ”Derfor vidner jeg for jer på denne dag, at jeg ikke er skyldig i nogens blod; thi jeg har ikke undladt at forkynde jer hele Guds frelsesplan. Så giv da agt på jer selv og på hele den hjord, i hvilken Helligånden satte jer som tilsynsmænd, for at I skal vogte Guds kirke, som han købte sig med sit eget blod.” ”Vær hyrder for Guds hjord hos jer, ikke af tvang, men af fri vilje, efter Guds sind, ikke for skammelig vindings skyld, men med villigt hjerte.”

(223)  De lærere som ikke har en fremadskridende religiøs erfaring, som ikke dagligt lærer lektier i Kristi skole, at de samler hjorden, men får deres løn som det hovedsagelige, er ikke egnet til den højtidelige, meget alvorlige stilling som de har. For dette skriftsted gælder alle vore skoler der er oprettet sådan som Gud vil have det, efter profetskolernes orden og eksempel, der tildeler en højere klasse kundskab – der ikke blander slagger med sølv, og vin med vand – som et udtryk for dyrebare principper. Falske idéer og usund praksis gennemsyrer det rene, og fordærver det som altid bør holdes rent, og betragtes af verden, af engle og af mennesker, som Herrens institution – skoler hvor uddannelse i kærlighed til Gud og gudsfrygt sættes først. ”Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, som du har sendt, Jesus Kristus.” ”Heller ikke som strenge herrer over menighederne, men som forbilleder for hjorden”.

(223)  Lad lærere som hævder at være kristne dagligt lære Kristi lektier i Hans skole. ”Tag mit åg (224) på jer, og lær af mig; for jeg er sagtmodig og ydmyg i hjertet; og I skal finde hvile for jeres sjæle.” Jeg spørger jer: Bærer alle lærere på skolen Kristi åg, eller fremstiller de deres egne åg og sætter dem på andres skuldre? Åg som de selv ikke vil bære, skarpe, hårde og krævende; og når de endog selv bærer meget let for Gud, støder dagligt på små eller større sager, tydeliggør det i ord, i ånd og i handlinger, at de ikke er de rette eksempler for de studerende, og har ingen fornemmelse for at de er under disciplin af den største Lærer verden nogensinde har kendt? Der behøver at være en højere og helligere form på Battle Creek-skolen, og på andre skoler som har dannet billede efter den. Battle Creek-skolens sædvane og praksis går ud til alle menighederne, og skolens hjertepulsslag mærkes ud over hele de troendes legeme.

(224)  Det er ikke efter Guds orden at der bruges tusindvis dollars på at udvide og tilbygge institutionerne i Battle Creek. Der er i det hele taget for meget nu. Tag disse ekstra midler, og start værket op på andre marker hvor det lider, og giv arbejdet karakter. Jeg har talt Guds ord på dette punkt. Der er grunde som mange ikke kan se, at jeg ikke frit kan åbne op for jer nu, men jeg siger jer i Herrens navn, I vil gør fejl ved at tilføje bygning til bygning; for der samles ansvar i Battle Creek som er for meget til en lokalitet. Hvis disse ansvar blev delt ud og placeres til andre lokaliteter, ville det være langt bedre end at samle så meget sammen i Battle Creek, og berøve andre manglende arbejdsmarker de muligheder Gud vil have at de priviligeres med.

(224)  Der er for mange herrer på skolen, som elsker at herske over Guds arvinger. Der er i det hele taget for lidt af Kristus og for meget af selvet. Men dem som er under Guds Ånds vejledning, som er under Kristi styring, er (225) eksempler for hjorden, og når Overhyrden viser sig, skal de få en krone der ikke visner bort.

(225)   ”Ligeså skal I unge underordne jer de ældre; og ifør jer alle ydmyghed over for hverandre; thi Gud står de hovmodige imod, men de ydmyge giver han nåde. Så ydmyg jer da under Guds vældige hånd, så han til sin tid kan ophøje jer.” Alle jeres egne opløftende gerninger udvirker sit naturlige resultat, og gør jer til en karakter, som Gud ikke vil anerkende et eneste øjeblik. ”Uden mig,” siger Kristus, ”kan I intet gøre.” Arbejd og lære, arbejd i Kristi linjer, og så vil I aldrig arbejde i jeres egen svaghed, men vil få det guddommelige samarbejde, kombineret med gudsgiven menneskelige evner. ”Kast alle jeres bekymringer på ham, thi han har omsorg for jer. Vær ædru og våg;” (ikke sparke fodbold og uddanne jer selv til anstødelige spil som burde få enhver kristen til at rødme af sorg i eftertænksomhed). ”Vær ædru og våg; jeres modstander, Djævelen, går omkring som en brølende løve og søger, hvem han kan opsluge.” Ja, han er på din legeplads, overvåger dine fornøjelser, griber enhver sjæl han ser ikke er på vagt, så sine frø i menneskesindet, og styrer menneskeforstanden. For Kristi skyld, tøv en kende på Battle Creek-skolen, og tænk over eftervirkningerne af disse fornøjelsers karakter og grundsubstans, der kopieres efter andre skolers modestrøm. I har gået støt fremad på hedningenes veje, og ikke efter Jesu Kristi eksempel. Satan er på skolegrunden; han er til stede ved alle øvelser i klasseværelset. De studerende som er dybt optaget i deres spil, er ikke i den bedste tilstand til at modtage undervisning, råd og irettesættelse, det væsentligste for dem i livet og for det fremtidige evige liv.

(225)  Og Daniel og hans venner skriver skriften: ”Disse fire unge mænd gav Gud kundskab og indsigt i al skrift og visdom; Daniel forstod sig også på alle hånde syner (226) og drømme.” På hvilken måde udruster I jer selv til at samarbejde med Gud?” “Hold jer nær til Gud, så skal han holde sig nær til jer!” ”Stå Djævelen imod, så skal han fly fra jer”. Studer kosten nøje; den er ikke sund. De forskellige små retter som skal være desserter er skadelige, i stedet for de sunde og til hjælp, og ud fra det lys jeg har fået, bør tilberedelsen af maden ændres betydeligt. Der bør være en dygtig og grundig madlavning, som udgør velnærende retter for de sultne studerende. Uddannelse til den metode er at tilberede borde på, er ikke korrekt, sunde eller mættende, og er absolut nødvendig med reform. Disse studerende er Guds arvinger, og de sundeste principper skal ind i kostskolen, når det gælder kost. Retter med let mad, supper og flydende retter, eller den frie brug af kød, er ikke det bedste at give musklerne, sunde fordøjelsesorganer, eller klare hjerner. Oh, hvor langsomme er vi til at lære. Og af alle vore institutioner i vor verden, er skolen den mest betydningsfulde! Her skal kostspørgsmålet studeres; ingen persons appetit, smag, fantasi eller forestillinger skal følges; men der er brug for grundig reform; for livslang skade vil være det sikre resultat, af den nuværende madlavningsmetode. Af alle de vigtige stillinger på den skole, er den vigtigste ham som styrer tilberedelsen af de retter, der sættes foran de sultne studerende; for forsømmes dette arbejde, vil sindet ikke være forberedt til at udføre sit arbejde, fordi maven er blevet behandlet uklogt og kan ikke arbejde ordentligt. Der er behov for stærke menneskesind. Menneskeforstanden må komme til udtryk og livskraft, skarphed og aktivitet. Det må belastes til at gøre et hårdt arbejde, ellers bliver det svagt og ineffektivt. Hjernekraft er nødvendig til at tænke meget alvorligt; den må styrkes med at løse vanskelige problemer og mestre dem, ellers formindskes tankerne i kraft og evne til at tænke. Tankesindet må finde på noget at arbejde med, og brydes for at udfordre forstanden med hårdhed og livskraft, og hvis de fysiske organer ikke er (227) i en sund tilstand, af solid og nærende mad, hjernen får ikke sin del af næringen til at arbejde med. Dette forstod Daniel, og indtog selv enkel, klar og nærende kost, og nægtede luksussen fra kongens bord. Mange af desserterne som tog meget tid at er skadelig for helbredet. Solid kost der skal tygges, er langt bedre end grød eller flydende kost. Jeg dvæler ved dette som væsentligt. Jeg sender advarsler til skolen i Battle Creek, som går derfra til alle vore undervisningsinstitutioner. Studér om disse emner, og lad de studerende få en ordentlig uddannelse i at tilberede en sund og appetitvækkende solid kost der giver kroppen næring. Nu såvel som tidligere, har de ikke fået den rette oplæring og uddannelse i den sundeste føde, der gør sunde seener og muskler, og nærer hjernen og nervekræfterne.

(227)  Forstanden holdes lysvågen med et nyt alvorligt og helhjertet arbejde. Hvordan skal det udføres? Helligåndens kraft må rense tankerne og rense sjælen fra dens moralbesmittelse. Tilsmudses vanerne er det ikke kun sjælen som der fornedres, men forstanden forringes. Hukommelsen lider, lægges på fornedrelsens altre, skadelige arbejdsmetoder. ”Thi den, der sår i sit kød, skal høste fordærvelse af kødet, men den, der sår i Ånden, skal høste evigt liv af Ånden.” Når lærere og elever helliger, sjæl, legeme og ånd til Gud, og renser deres tanker ved lydighed mod Guds love, vil de hele tiden få en nye gaver i fysisk og mental styrke. Så vil hjertet længes efter Gud, og alvorlig bøn for at kunne se klart. Helligåndens embede og arbejde er ikke for dem der bruger den, som mange tror, men Helligånden bruger dem, former og danner og helliggører alle kræfter. Gives evnerne over til liderlige gerninger, bringes hjernen og nerverekraften i uorden, og selvom de bekender sig til religion, vil de aldrig blive de agenter Gud kan bruges; for han foragter urenhedens gerninger, som ødelægger de vitale (228) nervekræfter. Denne urenhedens syndighed formindsker fysisk livskraft og mentale evner, så at al mental belastning efter en kort tid bliver trættende. Hukommelsen bliver stødvis; og, oh hvilket modbydeligt offer gives således til Gud.

(228)  Når jeg ser på de scenerier der blev vist mig; når jeg tænker over de skoler der er oprettet forskellige steder, og ser dem falde så langt under det profetskolerne var, så fortvivles jeg overmådelig. Guds visdom bemærker den fysiske motion. Nogle timer om dagen skal bruges på nyttig uddannelse i arbejdslinjer, der hjælper de studerende i det praktiske livs pligter, som er væsentlig for hele vor ungdom. Men dette er taget ud, og fornøjelserne er i stedet, som kun giver en simpel motion, uden særlige velsignelser for at gøre gode og retfærdige handlinger, som er væsentlig for uddannelse og oplæring.

(228)  Enhver studerende, behøver en grundig uddannelse i praktiske pligter. Tid der bruges på fysisk motion går trinvis over til umådeholdenhed, mere spil, og evnerne burde bruges på Kristi linjer, og Guds velsignelse bør hvile over dem, når de udfører dem. Alle bør gå ud af vore skoler med uddannet virkekraft, så når de skal klare sig selv, har de en kundskab de kan bruge i det praktiske liv. Når der hittes på så meget forskelligt, for at ens Gudsgivne evner kan bruges alvorligt uden at udrette noget godt, kan du ikke fået noget med ud i fremtiden, ingen gode gerninger er nedskrevet, barmhjertige handlinger, står registeret i himlens bøger, - ”Vejet på vægtene, og fundet for let.”

(288)  Et ihærdigt studium er nødvendigt, og ihærdigt hårdt arbejde. Det er ikke nødvendigt at lege. Fornøjelser hos de studerende har fået større indvirkning, til en facinerende, forheksende kraft, der modvirker sandhedens (229) indflydelse på menneskesindet og karakteren. Et velafbalanceret tankesind fås normalt ikke ved fysiske kræfter til fornøjelser. Fysisk arbejde som kombineres med mentalt arbejde i nyttigt øjemed, er en disciplin i det praktiske liv, fremhjælper altid med overvejelser, som opkvalificerer og uddanner sind og legeme bedre til at udføre det arbejde Gud ønsker at mennesker skal gøre i forskellige arbejdslinjer. Jo mere fuldkomment de unge forstår hvordan de skal udføre det praktiske livs pligter, des mere tydeligt og des sundere vil deres arbejde være dag for dag til andres nytte.

(229)  Det tankesind der uddannes til at nyde fysisk anstrengelse i det praktiske liv, dette sind udvides, og disciplineres godt og gøres vældigt nyttigt ved oplæring og kultur, og får den væsentlige kundskab som hjælp og velsignelse for sig selv og andre. Lad den studerende tænke over og være i stand til at sige at jeg studerer, og jeg arbejder for evigheden. De lærer tålmodig flid og udholdenhed i deres fysiske og mentale arbejde i kombination. Hvilken kraftstyrke lægges der ikke i jeres fodboldspil og andet hedningene har fundet på – motion som ikke velsigner nogen! Netop disse kræfter kan bruges til nyttigt arbejde, og vil I så ikke have en bedre optegnelse at møde på Guds store dag?

(229)  Hvad der end gøres for at fremme den kristne pligt, fordi I er forvaltere af de betroede talenter som skal velsigne jer selv og andre, giver jer en vældig tilfredshed; for alt gøres til Guds ære. Jeg kan ikke finde nogen situation i Kristi liv hvor han brugte tid på spil og fornøjelser. Han var den store Opdrager for det nutidige og det fremtidige liv. Jeg har ikke kunne finde nogen situation hvor han lærte sine disciple at involvere sig i fodbold eller boksekampe, for at få fysisk motion, eller teaterforestillinger; Kristus var dog vort forbillede i alle ting. Kristus, verdens Genløser, gav enhver sit arbejde, og påbød dem at ”være optaget indtil jeg kommer.” (230) Og udfører man hans arbejde, varmer det hjertet op til et sådant virke, og alle sjælens kræfter indskrives til det arbejde Herren og Mesteren har udpeget. Det er et stort og betydningsfuldt arbejde. Den kristne lærer og studerende kan blive forvaltere af Kristi nåde, og altid være ivrige.

(230)  Alt hvad de kan gøre for Jesus med iver, har et brændende ønske om at vise deres taknemmelighed til Gud idet de udfører alle pligter de er pålagt med stor flid, i deres troskab til Gud, kan de reagere på den store og underfulde gave i Guds enbårne søn, at de ved tro på ham ikke går fortabt, men får evigt liv.

(230)  Der er brug for at den enkelte på alle skoler og institutioner er ligesom Daniel, i så tæt forbindelse med al visdoms Kilde, at hans bønner sætter ham i stand til at nå den højeste standard for hans pligter på alle linjer, at han vil kunne opfylde hans skolemæssige krav, ikke kun under duelige lærere, men også under himmelske forstandsvæseners ledelse, vidende at det Altseende, og de hvileløse Øjne hviler på ham. Guds kærlighed og gudsfrygt, blev fremlagt for Daniel, og han uddannede og oplærte alle sine kræfter til at besvare den Store Lærers elskelige omsorg så vidt muligt, bevidst om sin lydhørhed over for Gud. De fire hebræiske unge mænd ville ikke lade selviske motiver og kærlighed fornøjelser optage de gyldne øjeblikke i dette liv. De arbejdede med villigt hjerte og parat sin. Der er ingen højere standard end de kristne ikke kan nå. Gud kræver mere af enhver kristen elev, end det han har fået givet. I er ”et skulespil for verden, for engle og for mennesker.” —”Særlige vidnesbyrd om uddannelse”, oktober, 1893.

næste kapitel