I sundhedens tjeneste kapitel 4. Fra side 55ren side   tilbage

Sektion 4 — Vort læge-college

(55)  I Guds forsyn
Søndag d. 15. april, blev Loma Linda-Sanatoriets smukke bygninger indviet til tjeneste for Gud. . . . ret

(55)  Under andagtsøvelserne, fik folk fortalt om de bemærkelsesværdige ting som fulgte med, når der skulle købes ejendomme. Der blev talt om målet vi havde for øje med at oprette mange sanatorier. Jeg var kun tilstede ved en del af mødet, og talte frit i næsten en halv time om fordelen ved udendørs liv under sygdomsbehandlingen. ret

(55)  Jeg prøvede at gøre det tydeligt at sanatoriets læger og hjælpere skulle samarbejde sammen med Gud i kampen mod sygdom, og ikke kun bruge de naturlige hjælpemidler han har givet os i rækkevidde, men også opmuntre deres patienter til at gribe fat i den guddommelige styrke ved lydighed mod Guds bud. . . . . ret

(55)  En af de store fordele ved placeringen i Loma Linda, er den store varierende udsigt på begge sider. Men vigtigere end den storslåede udsigt og smukke bygninger og rummelige arealer tæt på denne institution, er et tæt befolket område, og muligheden for at give mange rigtig mange folk kendskab til den tredje engels budskab. Vi skal have en klar åndelig skarpsindighed, ellers kan vi ikke forstå at Guds opåbnende forsyn, bereder vejen for os til at oplyse verden. ret

(55)  Den store krise er lige foran os. Nu er det på tide at vi støder advarselsbudskabet, ved de hjælpemidler Gud har givet os til dette formål. Lad os huske på at et meget vigtigt agentur er vort sundhedsmissionsarbejde. Vi skal aldrig miste det store formål af syne, som vore sanatorier er oprettet på – fremme Guds afsluttende værk på jorden. ret

(56)  Det skal være et uddannelsescenter
Loma Linda skal ikke kun være et sanatorium, men et uddannelsescenter. At eje dette sted medfører et stort ansvar for at give institutionen et uddannelses-præg. En skole skal oprettes her til at oplære evangeliske sundhedsmissionærer. ret

(56)  Der er meget som følger med i dette arbejde, og det er meget vigtigt at de får en rigtig betydning.—The Review and Herald, 21. juni, 1906. ret

(56)  Et sted der værdsættes
På Loma Linda har vi et center med muligheder for at føre forskellige missionsvirksomheder. Vi kan se at det var i Guds forsyn at dette sanatorium kom i vore folks besiddelse. Vi bør påskønne Loma Linda som et sted som Herren forudså at vi behøver, og som Han gav os det.—Manuskript 3, 1908. ret

(56)  En praktisk oplæring
Vi har et arbejde med at sikre os de bedste talenter og sætte disse medarbejdere i stillinger hvor de kan klare andre opgaver. Når vore sanatorier og missionsmarker mangler læger, skal vi have unge mænd som er egnede til at bære ansvar gennem deres erfaring i praktisk arbejde. — Råd til forældre, lærere og studerende, s. 473 ret

(56)  En appel til vort læge-college
Den rette udvikling for arbejdet i Loma Linda kræver bønnelig eftertænksomhed og planlægning, så at den undervisning som Herren har givet om dette arbejde måtte opfyldes. . . . Lægeskolens arbejde i Loma Linda må ikke hæmmes af mangel på lokaler. På en eller anden måde må der lægges planer så bygninger der rummer de studerende udvides hurtigt, så at dem som søger oplæring i Loma Linda ikke går bort igen. ret

(56)  De studerende på Loma Linda søger efter en uddannelse som er efter Herrens orden, en uddannelse som vil hjælpe dem til at udvikle lærer succesrigt og medarbejdere til andre. Når deres uddannelse i Loma Linda er færdig, bør de have god mulighed for at gå ud og slutte sig til de forstandige medarbejdere i verdens store høstmarker, som fremfører det reformarbejde der forbereder et folk til at stå den dag Kristus kommer. Overalt er der brug for medarbejdere, der ved hvordan man på dygtig vis, kæmper med sygdom og passer de syge og lidende. Vi bør gøre alt i vor magt for at de der ønsker det, kan få den nødvendige træning. . . . . ret

(57)  Vore folk bør få forstand på behandling af syge, uden hjælp af giftig medicin. Mange bør søge den uddannelse, som sætter dem i stand til at bekæmpe sygdom i deres forskellige former, med meget enkle metoder. Tusindvis er gået i graven fordi der er brugt giftig medicin, som kunne være helbredt med enkle behandlingsmetoder. Vandbehandlinger, som gives klogt og dygtigt, kan være middel til at redde mange liv. Det ihærdige studium må gå sammen med omhyggelige behandlinger. Lad troens bøn blive sendt op ved sygelejets sengekant. Lad den syge blive opmuntret til at selv afkræve Guds løfter. — Manuskript 15, 1911. ret

(57)  Komme med væsentligste
Det lys jeg har fået er: Vi må komme med det som er væsentligt, at vore unge der ønsker at blive læger, kan kvalificeres, så de kan udruste sig selv til at kunne stå de nødvendige prøver, for at de egner sig som læger. De bør lære at behandle de syges sager forstandigt, så at døren vil lukkes for en for enhver tænkende læge, der tror at vi ikke skal give den nødvendige undervisning i vor skole, der udruster unge mænd og unge kvinder til at gøre en læges arbejde. De studerende der har grundet i kundskab vokser hele tiden; for praksissen udvikler. ret

(57)  Lægeskolen i Loma Linda skal være af højeste orden, for dem som er på den skole har mulighed for at fastholde en levende forbindelse med de klogeste læger, som viderebringer kundskab af højeste orden. Og den særlige forberedelse som de af vore unge gennemgår, som er klart overbevist om deres pligt for at få en lægeuddannelse, vil sætte dem i stand til at gennemgå de eksamener loven kræver, af alle som praktiserer, er velkvalificerede læger. Her skal vi supplere med hvad der forlanges, så at disse unge ikke skal tvinges til at gå på lægeskoler, der føres af folk uden for vor tro. Derved lukker vi en dør som at fjenden finder bedst at lade stå åben; og vore unge mænd og kvinder, hvis åndelige interesser Herren ønsker på sikker grund, vil ikke føle sig tvunget til at knytte sig til ikke-troende, for at få en grundig oplæring inden for medicinområdet. — Pacific Union Recorder, 3. februar, 1910. ret

(58)  De klogeste talenter kaldes ind
Loma Linda er blevet anført for mig, som et meget vigtigt sted, og et sted der kræver de bedste bibellære vi kan finde. Her er der lovende unge, som er kvalificeret til at fylde vigtige stillinger i værket. De bør have de bedste instruktører, og dygtige bibellærer som forstår ordets sandheder. Sandheden og retfærdigheden åbenbaret i Guds ord, skal være vore medarbejderes boldværk. ret

(58)  Jeg har fået en oversigt over det arbejde der må gøres i Loma Linda, og jeg ved at vi må give vort bedste arbejde til dette sted. På det sted ønsker Herren de klogeste talenter, for ved hjælp af vore bedst uddannede talenter, skal vi oplære vore præstelige medarbejdere. Det arbejde som der skal sørges for efter Herrens orden, er ikke efter menneskers formodninger. ret

(58)  Herren har givet os en forunderlig mulighed for at vi kunne få Loma Linda, så at vort arbejde, som oprettes der, kan gøre store fremskridt. En skole skal bygges op på Loma Linda som vil oplære bibelarbejdere og missionærsygeplejersker til effektiv tjeneste. — brev 196, 1908. ret

(58)  Klasser af medarbejdere skal oplæres
Guds sag ville i dag have været meget længere fremme end det den er, hvis vi for år tilbage var mere aktive i at oplære sygeplejersker som, udover at blive mere end almindelig dygtige for omsorg af syge, også ville lære at blive medarbejdere i sjælevindingsarbejdet. ret

(58)  Det er for oplæringen af disse medarbejdere, såvel som for oplæringen af læger, at skolen i Loma Linda er blevet grundlagt. På denne skole er mange medarbejdere blevet udrustet med lægers dygtighed, til at arbejde, ikke i bekendelsens-linjer som læger, og som sundhedsmissionærevangelister. Denne oplæring skal være i harmoni med de principper der ligger under for sand højere uddannelse. Sagen har brug for hundredvis medarbejdere som har fået en praktisk og grundig uddannelse i medicinlinjer, og som også er forberedt til at arbejde fra hus til hus som lærere, bibelarbejdere, og kolportører. Disse studerende burde være kommet ud af skolen uden at have ofret sundhedsreformens principper eller deres kærlighed for Gud og retfærdighed. ret

(59)  De, som tager en højere oplæring i sygepleje, og som går ud i alle dele af verden som sundhedsmissionsevangelister, kan ikke forvente at få den ære fra verden, som ofte tilkommer fuldt anerkendte læger. Når de alligevel er om sig med deres undervisnings- og helbredelsesarbejde, og kæder sig tæt sammen med Guds tjenere som er blevet kaldet til Hans ords tjeneste, vil Hans velsignelse hvile på deres arbejde, og forunderlige forvandlinger vil blive udrettet. På en særlig måde vil de være Hans hjælpende hånd. — Råd til forældre, lærere og studerende, side 471 ret

(59)  Forberede på mange områder af værket
Der er et meget dyrebart arbejde der skal gøres i forbindelse med sanatoriets interesser og skolen i Loma Linda; og det vil udrettes når al arbejdet er afsluttet. Guds ord er vor lektiebog. Med den enighed som kommer blandt vore elever, kan vi se at Gud arbejder i vor midte. . . . ret

(59)  På vor skole i Loma Linda kan mange uddannes til at arbejde som missionærere for sundhedens og afholdenhedens sag. De bedste lærere skal uddannes til dette uddannelsesarbejde – ikke mænd der værdsætter deres egne evner højt, men mænd der vil vandre med omtanke, og bero sig helt på Herren. . . . ret

(59)  Hvis lærerne på lægefagene vil stå på deres lod og sted, skal vi se et godt arbejde blive gjort. Min sjæl drages i alvorlig bøn til Gud, om Han vil bevare de ærlige af hjertet, at de ikke forledes af dem, som selv er forvirrede og i mørke. ret

(59)  Lærere skal forberedes til mange af arbejdets linjer. Der skal oprettes skoler på steder hvor der ikke er gjort noget. . . . sandhed, bibelsandhed, skal overbringes på mange steder. Kristus fremstilles som ham der identificerer sig med alle trængende på jorden, når han siger: »Sandelig siger jeg eder: hvad I har gjort imod en af mine mindste brødre dér, har I gjort imod mig.« ret

(60)  Alle bør anstrenge sig ihærdigt for dette, for at udvide deres erfaring. Vi er i en meget kritisk situation; men Kristus identificerer Sig selv med vore behov. Kristne skal dagligt lære af Kristus. Nu er der brug for åndelige scener og muskler til at udvirke de rigtige principper i alle byer, stæder og landsbyer. Forskellige talenter skal spottes og opdyrkes, derudover behøver vi sand visdom. Vi kan nok ikke se vort behov for at rådføre os med Gud; men den sande kristne vil alle steder spørge hvad der er Herrens vilje, angående Hans personlige arbejde. . . . ret

(60)  Arbejdet med at proklamere sundhedsreformens principper som Herren har sat op for os, det må fuldføres. Når vi studerer Kristi selvfornægtelse, og gør Hans liv til vort eksempel, vil sandhed og retfærdighed være fremherskende blandt os. Vi vil sætte stor værdi i sagtmodighedens smykke og den stille ånd som af højeste værdi, som i Guds øjne har en høj pris. — brev 132, 1908. ret

(60)  Særlig kvinder skal oplæres
Jeg har belærende ord til dig og dine medarbejdere, som er prædikanter og læger og rådgivere på Loma Linda. . . . ret

(60)  Gud har bemærkelsesværdigt ført vore institution derhen, hvor vi, under Hans medvirken, kan udrette det reformarbejde for folk, som vi er blevet kaldet til. På dette tidspunkt skal alle medarbejdere betragtes som en hellig tillid at blive brugt til at udbrede reformarbejdet. Herren instruerede mig om, at vore søstre som Han har er oplært og udrustes til ansvarsbetyngede stillinger, skal tjene deres kald trofast og skarpsindigt, bruge deres indflydelse klogt, og opnå, sammen med deres brødre i troen, en erfaring som vil udruste dem til endnu større nytte. . . ret

(60)  I gamle tage arbejdede Herren på en forunderlig måde gennem helliggjorte kvinder som forenede sig med Hans arbejde sammen med dem Han har valgt til at stå som Hans repræsentanter. Han brugte kvinder til at vinde store og afgjorte sejre. Mere end en gang har Han i nådens stund bragt dem ud til fronten og arbejdet gennem dem for mange livs frelse. . . . ret

(60)  Der er mange som har evner til at stå sammen med deres mænd i sanatoriearbejdet, og behandle de syge, og sige rådgivende og opmuntrende ord til andre. Der er dem som skal søge en uddannelse som vil ruste dem til at gøre en del for lægerne. ret

(61)  Et tydeligt arbejde behøver at blive gjort med den slags tjenester. Kvinder, såvel som mænd, skal have en grundige lægelig oplæring. De bør særlig studere sygdomme som kvinder ofte får, så de kan forstå hvordan de skal behandles. Det betragtes som det mest væsentlige at mænd ønsker at udøve lægegerningen skal få den bredest mulige oplæring, der er nødvendig for at følge en sådan bekendelse. Det er lige så væsentligt at kvinder får en sådan oplæring, og får deres diplomer så de har ret til at arbejde som læger. ret

(61)  Vore institutioner bør være særlig grundige med at give kvinder oplæring, som vil udruste dem til at arbejde som jordmorder. De bør være kvindelige læger på vore sanatorier som forstår deres bekendelse godt, og som kan hjælpe kvinden ved deres fødselstidspunkt. Jeg har fået lys om at kvinder bør tage ansvaret i disse sager, i stedet for mænd. Jeg blev ført hen til Bibel-planen, hvor der til tider var kvinder der arbejder som læger. Denne plan bør vi føre ud; for det er Herrens plan. ret

(61)  Jeg har igen og igen fået lys, om at kvinder bør vælges og uddannes til dette arbejdsområde. Nu er tiden kommet hvor vi skal stå klart over for det. Flere kvinder bør uddannes til dette arbejde, og således vil en fristelsens dør lukkes. Vi bør ikke tillade at unødige fristelser sættes i vejen for læger og sygeplejersker, eller de folk som de tjener. — brev 22, 1911. ret

(61)  Intet kompromis
Jeg er instrueret til at sige at i vort uddannelsesarbejde er der ingen kompromis, for at imødekomme verdens standarder. Guds lovlydige folk, skal ikke forene sig med verden for at gennemføre arbejdslinjer efter verdslige planer og verdslig visdom. ret

(61)  Vore folk skal nu prøves om de vil få visdom fra den største Lærer verden nogen sinde har kendt, eller søge til Ekrons gud. Lad os beslutte os mod at ingen tråd i uddannelsespolitikken binder os, fra dem som ikke hører Guds røst og som ikke vil lytte til hans bud. ret

(62)  Vi skal give på agt advarslen: »Gå ind ad den snævre port«. Mattæus 7,13. 14. Dem som går ind af den snævre vej følger i Jesu fodspor. Lyset fra himlen oplyser deres sti. ret

(62)  Skal vi vise verden at vore læger må følge verdens forbillede før de kan udrustes til at blive gode læger? Dette er et spørgsmål der prøver nogle af vore brødres tro. Lad ikke nogen af vore brødre mishage Herren ved at forsvare tanken over for deres forsamlinger, at vi behøver en højere uddannelse end der er specificeret af Herren. ret

(62)  Den store Lærers fremstilling betragtes som en fuld ud tilstrækkelig åbenbaring. De i vore rækker som kvalificerer sig til læger skal kun få en sådan uddannelse, som er i harmoni med disse guddommelige sandheder. Nogle har anvist de studerende, efter at de har haft et arbejde på Loma Linda, at de skal fuldføre deres lægeuddannelse på verdslige universiteter. Men dette er ikke i harmoni med Herrens plan. Gud er vor visdom, vor helliggørelse og vor retfærdighed. Der bør tilvejebringes faciliteter på Loma Linda for at instruktørerer, som frygter Herren giver den nødvendige undervisning i medicinske linjer. Det skal være i harmoni med Hans planer for at behandle den syge. ret

(62)  Jeg har ikke noget som taler til fordel for verdens idéer om højere uddannelse på nogen skole, og hvordan vi skal organisere lægeuddannelsen. Der er fare for at de tiltrækker sig til verdslige institutioner, og arbejder under verdslige lægers tjeneste. Satan giver sine ordre til dem, som han har ledt til at forlade troens sti. Nu vil jeg råde til at ingen af vore unge folk knytter sig til verdslige lægeinstituioner i håb om at få større succes eller stærkere indflydelse som læger. — brev 132, 1909. ret

(62)  Kristi andel og vor
Frelserens arbejde med at tjene den lidende menneskehed var altid kombineret med Sin ordets forkyndelse. Han forkyndte evangeliet og Han helbredte begges sygdomme med den samme mægtige kraft. Han vil gøre det samme i dag; men vi må gøre vor del ved at bringe de syge I berøring med den Mægtige Helbreder. Frelseren forlod herlighedens sale og kom til vor verden for at stå fristelsen og modstå den onde, at han kunne få magt til at gribe fat i Sin styrke. Sjælen der kommer til Kristus ved levende tro, modtager Sin kraft og helbredes fra sin sygdom. ret

(63)  I dag kombinerer vi forkyndelsens- og helbredelsensarbejde som aldrig før. Vi arbejder på at uddanne vore folk til at behandle kroppens sygdomme, hvordan sundheden skal regenereres, og hvordan man lever sundt efter at være rask. — Manuskript 95, 1908. ret

(63)  Ægte missionærer ligesom pionererne
En nat vågnede jeg op og blev instrueret til at skrive et ligefrem vidnesbyrd om skolearbejdet i Loma Linda. På denne skole skal der gøres et højtideligt og helligt arbejde. Sundhedsreformens lærere skal stå klart og tydeligt frem, så alle de tilstedeværende unge lære og føre i praksis. Alle vore lærere skal være strenge sundhedsreformatorere. Herren ønsker at ægte missionærere skal udgå som pionere fra vore skoler. De skal helliggøres helt, til at arbejde som medarbejdere sammen med Gud, daglig udvide deres nyttigheds-område og blive helt helliggjorte gennem sandheden. Indflydelsen fra en helliggjort sundhedsmissionær-lærer på vore skoler er uvurderlig. — Manuskript 31, 1908. ret

(63)  Den lægestuderende
Så længe den medicinstuderende forsøger at forberede sit livsarbejde, bør han opmuntres til at nå den højest mulige udvikling af alle hans kræfter. Selvom hans studier kan være belastende, behøver de ikke at underminere hans fysiske sundhed eller mindske hans glæde over åndelige ting. Han kan vokse i nåden og i sandhedskundskab igennem hele hans studie, medens han samtidig hele tiden kan lægge den kundskab til, som vil gøre ham til en klog praktiserende læge. ret

(63)  Til de medicinstuderende vil jeg sige: Gå beslutsomt i gang med jeres studium, opsat på at gøre det rigtige og fastholde kristne principper. Undfly fristelse, og undgå al indflydelse for ondt. Bevar din sjælsrenhed. Fasthold en samvittighedsfuldhed over for sandhed og retfærdighed. Vær trofast i de mindre ansvar, og vis dig selv som nøje og kritiske tænkere, der har hjertet og oprigtighedens sundhed, vær loyale mod Gud, og sand mod menneskeheden. ret

(64)  Muligheder
I har mulighederne foran jer; hvis I er flittige og oprigtige, kan I fastholde en uddannelse af højeste værdi. Få det meste ud af jeres privilegier. Vær ikke tilfreds med de almindelige mål; bestræb jer på at kvalificere jer selv til at udfylde betroede stillinger, i forbindelse med Herrens arbejde på jorden. I forening med Guds visdom og kraft, kan I blive forstandigt stærke og blive bedre som sjælevindere. I kan blive ansvarsfulde og indflydelsesrige mænd og kvinder, hvis I ved jeres egen viljekraft, forenes med guddommelig styrke, engagerer I jer i at få en ordentlig oplæring. ret

(64)  Brug de mentale kræfter, og forsøm under ingen omstændigheder det fysiske. Lad ingen forstandsmæssig dovenskab lukke jeres sti for større kundskab. Lær at reflektere såvel som at studere, så jeres tanker må udvide sig, styrkes og udvikles. Tro aldrig at I har lært nok og at I nu kan slappe af for jeres anstrengelser. Det dannede sindelag er menneskets målestok. Din uddannelse bør fortsætte i løbet af jeres livstid; hver dag bør I lære og bruge den erhvervede kundskab i praksis. ret

(64)  Kræfterne må vokse før at I kan blive til mænd og kvinder der er til at stole på, alle evnerne bliver også brugt på de små ting; så vil der erhverves større kræfter til at bære større ansvar med. Individuelt ansvar og ansvarlighed er absolut nødvendig. Når I praktiserer det som I lærer i jeres studietid, så må I ikke kvie jer ved at bære jeres del af ansvaret, fordi der er risiko ved det, der må voves noget. Overlad ikke til andre at være hjerner for jer. I må oplære jeres kræfter til at være stærke og livskraftige; så vil de betroede talenter vokse, som stadige ensartede ufravigelige kræfter for at bære personligt ansvar. Gud vil have at I lægger til dag, for dag, lidt for lidt, til jeres forråd af tanker, handler som om øjeblikkene var juveler, der samles omhyggeligt og gemmes diskret. Derved vil I få en horisontudvidelse og forstandig styrke. ret

(65)  Ingen timer går til spilde
Gud kræver ikke nok så nøje regnskab over den måde, mennesker bruger sin tid på. Er dets timer blevet bortødslet og misbrugt? Har Gud ikke givet os den dyrebare livsvelsignelse for at bruges på selvtilfredsstillelse. Vort arbejde er for højtideligt, vor tid til at tjene Gud og vore medmennesker er for kort, til at blive brugt på at søge berømmelse. Oh, om mennesker ville stoppe med deres higen, men hvor Gud har sat grænsen, hvilken anderledes tjeneste vil Herren ikke have! ret

(65)  Grundighed
Der er mange som i hast tragter efter udmærkelse - så de springer nogle af stigetrinene over og derved mister den erfaring de burde have, for at kunne blive forstandige medarbejdere. I deres iver kan kundskab om mange ting virke uvæsentlige for dem. De stryger overfladisk hen over det og går ikke dybere i sandhedens mine, derved få en erfaring ved en langsom og smertelige proces, som vil sætte dem i stand til at kunne hjælpe andre særligt. Vi ønsker at vore lægestuderende skal være mænd og kvinder, som er de grundigste og som føler det er deres pligt at udnytte alle de talenter der er lånt dem, så de til sidst kan fordoble deres betroede kapital. ret

(65)  Det lys som Gud har givet i særlige missionslinjer, vil ikke få Hans folk til at blive betragtet som ringere i videnskabelig lægekundskab, men vil sætte dem i stand til at stå på den højeste værdighed. Gud vil have dem til at stå som et klogt og forstående folk på grund af Hans nærvær hos dem. I hans styrke som er al visdoms, al nådes kilde kan mangler og uvidenhed overvindes. ret

(65)  Et højt mål
Lad enhver lægestuderende hjælpes til at nå en høj standard. Under den største af alle læreres disciplin må vor handlemåde altid tendere sig opad til fuldkommenhed. Alle som er knyttet til sundhedsarbejdet må være elever. Lad ingen stoppe og sige: »Jeg kan ikke gøre dette.« Lad ham i virkeligheden sige: »Gud forlanger af mig at være fuldkommen. Han forventer at jeg skal arbejde bort fra al tarvelighed og billighed, og bestræbe mig på det som er af den højeste orden.« ret

(66)  Der er kun en kraft som kan gøre lægestuderende til det som de bør være og gøre dem standhaftige: Guds nåde og sandhedens kraft udøver en frelsende indflydelse på liv og karakter. Disse studerende, som gerne vil tjene den lidende menneskehed, vil ikke finde nogen endelig uddannelse på denne side af himlen. Den kundskab som benævnes videnskab bør erhverves, så længe den søgende dagligt anerkender at Gudsfrygten er visdoms begyndelse. Alt som vil styrke sindet bør opdyrkes til det yderste i deres kraft, så længe at de samtidig søger Gud efter visdom; for hvis de ikke vejledes af visdommen ovenfra, så vil de nemt blive et bytte for Satans bedrageriske magt. De vil være store i deres øjne, formastelige og selvtilstrækkelige. . . . ret

(66)  De studerendes renhed
Lærerne på vor lægeskole bør opmuntre studerende til at få al den kundskab de kan i enhver afdeling. Hvis de finder studerende der mangler omsorg, ikke forstår deres ansvar, bør de lægge sagen ærligt frem for disse, give dem en anledning til at rette op på deres vaner og nå en højere standard. ret

(66)  Lærerne bør ikke miste modet fordi de er langsomme til at forstå det. De bør heller ikke tage modet fra de studerende når der gøres fejltagelser. Når fejl og mangler udpeges på venlig måde, skal de studerende være taknemmelige over den undervisning de får. En overlegenhed fra de studerendes side, bør ikke opmuntres. Alle bør være villige til at lære, og lærere bør være villige til at instruere, træne de studerende til at være selvhjulpne, kompetente, omhyggelige og flittige. Når de studerende studerer under disse lærere, og slutter sig sammen med dem for at bære deres ansvar, må de klatre til de øverste sigetrin, ved lærernes hjælp . ret

(66)  Studerende bør være villige til at arbejde under de erfarne, give agt på deres forslag, følge deres råd, og vidt muligt gå med på eftertænksom oplæring og forstandig virksomhed; men de bør aldrig overtræde grænser, ignorere principper, som er blevet indvævet i institutionens opbygning. At droppe ud er nemt nok; ignorere regler er naturligt for hjertet der er tilbøjelig til selvisk behagelighed og tilfredsstillelse. Det er meget nemmere at rive ned end bygge op. En studerende med skødesløse tanker kan gøre mere for at fornedre standarden, end ti mænd med alle deres anstrengelser kan gøre, for at modvirke den demoraliserende indflydelse. . . . . . ret

(67)  Uden pral
Gudfrygtige læger bør tale beskedent om deres arbejde, men nybegynderne, der har en begrænset erfaring at have med menneskets kroppe og sjæle at gøre, vil ofte tale pralende om deres kundskab og mål. Disse behøver selv en bedre forståelse; så vil de få mere forstand på deres pligter og indser at de må arbejde i enhver afdeling hvor de skal arbejde, må de have et villigt sindelag, en alvorlig ånd, og en hjertelig og uselvisk iver for at gøre andre godt. De vil ikke forsøge hvordan de bedst kan bevare deres værdighed, men ved eftertænksomhed og omsorg vil tjene til godt omdømme for eftertænksomhed og punktlighed, og ved en sympatisk tjeneste vil de vinde deres hjerter som de tjener. ret

(67)  I lægeprofessionen er der mange skeptikere og ateister som sætter Guds værk over videnskabens Gud. Forholdsvis få af dem som går på verdslige lægeskoler kommer rene og uplettede ud af dem. De er ikke blevet ophøjet, forædlet og helliggjort. Materielle ting fordunkler det himmelske og evige. Hos mange, blandes den religiøse tro og principper med verdslige sæder og skikke, og ren og ubesmittet religion er sjælden. Men det er enhver studerendes privilegium at gå på skole med de samme befæstede og bestemte principper som Daniel havde da han gik ind i Babylons hof, og gennem hans handlemåde holdt han sig helt ren. ret

(67)  Sejr
Guds styrke og nåde har vist sig som et ubegrænset offer, så mennesker kan sejre over Satans antydninger og fristelser, og komme uplettede frem. Livet, ordene og opførslen er det, det kraftigste argument, og den mest højtidelige appel, for den ryggesløse, uærbødige og skeptiske. Lad liv og karakter være det stærke argument for kristendommen; så mennesker vil tvinges til at få den kundskab som du har fået hos Jesus og har lært af Ham. ret

(68)  Lad ikke medicinstuderende bedrages af djævelens list eller af nogen, af hans forlokkende påskud som får mange til at fortrylles og besnæres. Stå fast på princippet. Og spørg ved ethvert skridt: "Hvad siger Herren?" Sig fast: »Jeg vil følge lyset, vil respektere og ære sandhedens Majestæt.« ret

(68)  Især dem som studerer medicin på verdens skoler bør passe på besmittelsen fra ond indflydelse, som de hele tiden omgives af. Når deres instruktører er verdsligvise mennesker, og deres medstuderende er hedninge som ikke gør sig alvorlige tanker om Gud, er endog erfarne kristne i fare for at blive påvirket af disse ikke-religiøse forbund. Ikke desto mindre har nogle gennemgået lægestudiet og forblevet oprigtig mod princippet. De vil ikke fortsætte deres studier om sabbaten, og de har bevist at mennesker kan kvalificeres til en læges opgaver og ikke skuffe deres forventninger, som har opmuntret dem til at få en uddannelse. . . . . ret

(68)  Patienternes velbefindende
Når medarbejdere oplæres til at tage sig af syge, så lad den studerende blive indprentet af den tanke, at hans højeste mål altid er at se efter sine patienters åndelige velfærd. Han bør lære at gentage Guds ords løfter, og sende en inderlig bøn dagligt, medens han forbereder sig for tjeneste. Hjælp ham til at indse at han altid skal holde Den store Lægemissionærer liflige og helligende indflydelse for sine patienter. Hvis dem som lider kan indprentes med det faktum at Kristus er deres forstående og medfølende Frelser, vil de få sindshvile, som er absolut nødvendig for at blive sund igen. ret

(68)  Forberedende uddannelse
Det er på grund af disse særlige fristelser som vore unge møder på verdslige lægeskoler, at der bør forberedes på at gennemføre en forberedende og avanceret lægeoplæring på vore egne skoler, under kristne lærere. Vore større oplæringsskoler i forskellige dele af marken af unionskonferensen, bør sættes i den allerbedste position for at kvalificere vore unge til at imødekomme adgangskravene, som statens love sætter for lægestuderende. Vi bør sikre os de allerbedste undervisningstalenter, så vore skoler kan komme op til den rette standard. De unge og dem højere oppe i årene, som føler at det er deres pligt at udruste sig selv for arbejdet, som er nødvendigt for at gennemgå visse lovbefalede prøver, bør kunne sikres oplæring ved unionskonferensens skoler, som er nødvendige for at gå på en lægeskole. ret

(69)  Bøn vil udføre undere for dem som hengiver sig selv til bøn, og giver agt på dette. Gud ønsker at vi alle skal være i den afventende og håbefulde tilstand. Hvad Han har lovet, vil Han gøre, og eftersom der er lovlige krav der er nødvendige for at lægestuderende skal tage et forberedelseskursus, bør vore højere skoler ordne det at deres studerende føres frem til en boglig og videnskabelig standard, som er nødvendig. ret

(69)  Og ikke kun vore højere læreskoler bør give denne forberedende undervisning til dem som vil tage et lægestudium, men vi må også gøre alt nødvendigt for at udvikle studiekurser som vor Loma Linda-skole giver for lægeevangelister. Sådan som det er udpeget den gang skolen blev grundlagt, må vi give det som er væsentlig for at kvalificere vore unge, der ønsker at være læger, så at de med forstanden må udruste sig selv til at gennemføre de nødvendige eksamener for at bevise deres evner som læger. De bør lære at behandle deres patienter forstandigt, så at døren vil lukkes for enhver følsom læge der bilder sig ind at vi ikke giver den nødvendige undervisning ordentlig på vor skole, så at unge mænd og kvinder kan kvalificeres til at arbejde som læge. De studerende som graduerer skal hele tiden vokse i kundskab, for at det praktiske gøres fuldstændigt. ret

(69)  Bibelstudiets vigtighed
Hvis lægestuderende vil studere Guds ord med forstand, vil de være langt bedre forberedt til at forstå deres andre studier; for oplysning kommer altid af et alvorligt studium af Guds ord. Intet andet vil hjælpe til at give dem en god hukommelse, som studiet af skrifterne. Lad vore lægestuderende medarbejdere forstå at jo mere de bliver bekendt med Gud og med Kristus, og jo mere de bliver bekendt med bibelhistorien, des bedre forberedt vil de være til at gøre deres arbejde. ret

(70)  Bibelklasser
Pålidelige lærere bør sættes til at tage sig af bibelklasserne, lærere som vil bestræbe sig på at få de studerende til at forstå deres lektier, ikke ved at forklare dem alt, men ved at pålægge dem at forklare alle passager de læser klart. Disse lærere må huske at der udrettes kun lidt godt ved at skimme ordet overfladisk. Eftertænksom undersøgelse og alvorlig belastende studier er nødvendig for at forstå dette ord. ret

(70)  Kristus, den store Lægemisisonær, kom til denne verden som et uendeligt offer, der lærer mænd og kvinder de lektier som vil sætte dem i stand til at kende Gud rigtigt. Han levede et fuldkomment liv, satte et eksempel, som alle kan følge med sikkerhed. Lad vore Lægestuderende studere de lektier som Kristus gav. Det er nødvendigt at de får en klar forståelse af disse lektier. Det vil være en frygtelig fejltagelse for dem at forsømme studiet af Guds ord, frem for teoretiske studier der vildleder, som splitter tankerne fra Kristi ord til menneskeskabte fejlslutninger. Gud vil have at alle som vedkender sig som evangeliske sundhedsmissionærere lærer ihærdigt af den Store Lærers lektier. Dette må de gøre hvis de vil finde hvile og fred. Lærer de af Kristus, vil deres hjerter fyldes med den fred som Han alene kan give. ret

(70)  Gør Bibelen til din rådgiver. Din kendskab til den vil vokse hurtigt, hvis du vil holde dit tanksind frit for verdens skrald. Jo mere Bibelen studeres, des dybere vil din kundskab til Gud være. Sandhederne i Hans ord vil blive skrevet i din sjæl, gøre et uudsletteligt indtryk. ret

(70)  Disse ting har Gud åbnet op for mig i mange år. På vore sundhedsmissions oplæringsskoler behøver vi mennesker, som har en dyb kundskab til skrifterne, mennesker som kan lære disse lektier klart og enkelt til andre, ligesom Kristus underviste Sine disciple, som Han anså for det mest væsentlige. ret

(70)  Og den manglende kundskab vil gives til alle som kommer til Kristus, tager imod og praktiserer Hans lære, gør Hans ord til en del af deres liv. Helligånden underviser den studerende fra Skriften at dømme alle ting ved sandhedens og retskaffenhedens retfærdighedsstandard. Den guddommelige forsyner ham med den kundskab han behøver; de som sætter sig selv under den store Lægemissionærers instruktion, at være medarbejder sammen med Ham, vil få en kundskab som verden, med alle dens traditioner ikke kan give. — Råd til forældre, lærere og studerende, 474-484 ret

(71)  

Erfaringen udvikles

Åndelig vækst
Til alle de studerende som søger en medicinuddannelse vil jeg sige: Se længere frem i tiden. Vend jer bort fra dette livs flygtige ting, fra selvisk jagen og tilfredsstillelser. Med hvilket mål søger du en uddannelse? Er det ikke at du må afhjælpe den lidende menneskehed? Ligesom sindet bliver udvidet af sand kundskab, ligeså bliver hjertet opvarmet af en fornemmelse af godhed, medfølelse og Guds kærlighed. Sjælen fyldes med en alvorlig længsel efter at fortælle andre, hvordan de kan samarbejde med den store Mesterarbejder. Du vil gøre meget for dig selv, idet du giver den kundskab som du tager imod. Derved vil du få mere kundskab at give, og dine evner til at arbejde for Gud vil vokse. ret

(71)  Der er dem som vil foreslå dig at du må være et taktisk menneske for at få succes med din profession; nogle gange må du forlade den strenge retskaffenhed. Disse fristelser bliver hurtig velkommen i menneskehjertet; men jeg siger det som jeg ved. Lad dig ikke bedrage eller forlokke. Forkæl ikke selvet. Slå ikke en dør op, som fjenden kan komme ind ad og tage sjælen i besiddelse. Det er farligt at slække på den strengeste retskaffenhed første gang. Vær realistisk over for dig selv. Bevar dine gudgivne værdighed i Gudsfrygt. Der er stort behov for at enhver læge-medarbejder kan gribe fat i og bevare den Uendelige Krafts arm. ret

(71)  Vær sandfærdig
Det taktiske princip er noget der visselig vil føre dig ud i vanskeligheder. Han som betragter menneskers gunst som mere ønskværdigt end Guds gunst vil fristes til at ofre princippet frem for verdslig vinding eller anerkendelse. Derved ofres troskaben mod Gud hele tiden. Der må værnes om Sandhed, Guds sandhed, i sjælen og bevares i himlens styrke, ellers vil Satans magt vriste det fra dig. Nære aldrig aldrig den tanke at en ærlig og sandfærdig læge ikke kan få fremgang. En sådan indstilling vanærer sandhedens og retfærdighedens Gud. Han kan få fremgang; for han har Gud og himlen på sin side. Afvis alle lokkemidler der giver sig ud for at være stærke. Hold fast i din renhed i Kristi nådes styrke, og han vil opfylde Hans ord for jer. ret

(72)  Uanset hvor ung den medicinstuderende er, så har han adgang til Daniels Gud. På grund af guddommelig nåde og kraft, kan han være ligeså virkningsfuld i kaldet som Daniel var i sin ophøjede position. Men det er en fejltagelse at gøre videnskabelige forberedelser for den allervigtigste ting, medens religiøse principper som ligger ved fundamentet for en fremgangsrig virkemåde forsømmes. Mange bliver rost som dygtige mennesker til deres profession, som foragter tanken at de ikke skal sætte lid til Kristus vor visdom i deres arbejde. Men hvis disse mennesker som stoler på deres videnskabskundskab, blev oplyst af himlens lys, hvor meget mere udmærkelse ville da ikke kunne opnå! Hvor meget stærkere ville deres kræfter da ikke være! med hvor meget større tillid kunne de påtage sig vanskelige sager! Det menneske som er tæt forbundet med den Store Læge har himlens og jordens hjælpekilder, som gudløse mennesker ikke kan have. ret

(72)  Ligesom Enok, bør lægen være en mand som vandrer med Gud. Dette vil være en sikkerhed imod alle bedrageriske og skadelige indstillinger som kan danne så mange hedninge og skeptikere. Guds sandhed, der praktiseres i livet og hele tiden vejleder i alt der vedrør andres interesser, vil barrikadere sjælen med himmelske principper. Gud er ikke ligeglad med vore kampe for at fastholde sandheden. Når vi sætter ethvert ord der udgår fra Guds mund op over alt verdsligt, over alle fejlbarlige og svigtende menneskers påstande, skal vi vejledes i alt godt og på en hellig måde. ret

(72)  Den kristne læge har, i antagelsen af sandheden ved sit dåbsløfte, lovet over for sig selv at repræsentere Kristus, som er Overlægen. Men hvis han ikke vogter sig selv nøje, hvis han tillader barrierer imod synd blive nedbrudt, vil Satan overvinde ham med besnærende fristelser. Der vil være en plet i hans karakter som vil forme andre menneskesind, ved dens onde indflydelse. Syndens morallammelse vil ikke kun ødelægge hans sjæl som forlader de strenge principper, men vil have kraft til at gendanne det samme onde i andre. ret

(73)  Vær standhaftig
Det er ikke forsvarligt at være lejlighedsvise kristne. Vi må ligne Kristus i vore handlinger hele tiden. Da er vi, ved hjælp af nåden, sikker for tid og evighed. Nådekraftens erfaringsmæssige kundskab der modtages i trængselstiderne, er af større værdi end guld eller sølv. Den bekræfter troen hos den der stoler og tror. Den forsikring at Jesus er en altid tilstedeværende hjælper hos ham, giver ham frimodighed som sætter ham i stand til at tage Gud på hans ord og stole på Ham med urokkelig tro, under de mest prøvende omstændigheder. ret

(73)  Vor eneste sikkerhed imod at falde i synd, er at holde os hele tiden under Helligåndens formende indflydelse, samtidig engagere aktivt i sandhedens og retfærdighedens sag, udføre enhver Gudsgiven opgave, men ikke tage den byrde Gud ikke har pålagt os. Læger og medicinstuderende må stå fast under den tredje engels budskabs banner, kæmpe troens gode strid, udholdende og med succes, ikke stole på deres egen visdom, men på Guds visdom, iføre sig den himmelske rustning, Guds ords udstyr, aldrig glemme at de har en Leder som aldrig er blevet og bliver aldrig overvundet af ondt. ret

(73)  Studér din leder
Til enhver lægestuderende som ønsker at ære Guds sag under denne jords histories afsluttende scenerier, vil jeg sige: Se på Kristus, Guds Udsending, om i denne verden og i menneskelig natur levede et rent, ædelt og fuldkomment liv, satte et eksempel som alle må følge med sikkerhed. Herren rækker Sin hånd ud for at frelse. Besvar Hans indbydelse: »Med mindre man tyr til mit værn, slutter fred med mig, slutter fred med mig.« Esajas 27,5.... Hvor ivrigt vil frelseren tage den skælvende hånd i Sin egen, holde den med et varmt fast greb, indtil fødderne sættes på fordelagtig grund! . . . . ret

(73)  Stol på Ham som forstår din svaghed. Hold dig tæt til Kristi side, for fjenden står parat til at tage enhver til fange, som uden for hans bevogtning. . . . . ret

(74)  Det er unge mænd som Herren kræver som Sin hjælpende hånd. Samuel var blot et barn da Herren brugte ham til at gøre et godt og elskværdigt arbejde. . . . . ret

(74)  Der er hvervet engle til at give dem et udvidet syn på Hans karakter og arbejde, Hans kraft, nåde og kærlighed, - et syn til dem som med standhaftig udholdenhed bestræber sig på at åbenbare Kristi egenskaber. Derved får de del i Hans natur, og vokser dag for dag til mænd og kvinders fulde statur i Kristus. Åndens helligelse ses i tanke, ord og handling. Deres forkyndertjeneste er liv og frelse for alle, som de omgås. Om disse erklæres det: »I denne fylde har I del, idet I er i ham.« Kolossenserne 2,10. — Råd til forældre, lærere og studerende, 485-491 ret

(74)  Forsigtig med at opmuntre de studerende
Mange ved hvor prøvende lægens opgaver er, og hvor få anledninger lægerne har til at slappe af fra omsorgen, endog på sabbaten, vil han ikke vælge dette for deres livsarbejde. Men den store fjende søger hele tiden at udslette Guds hænders værk, og veldannede og forstandige mennesker kaldes til at kæmpe mod hans grusomme magt. Der er brug for flere mennesker af den rigtige slags, som helliger sig selv til denne profession. Der bør gøres smerteudholdende anstrengelser for at bevæge de rette mennesker til at kvalificere sig selv til dette arbejde. De bør være mennesker hvis karakter er baseret på Guds ords brede principper - mennesker som besidder en naturlig energi, kraft og udholdenhed, som vil sætte dem i stand til at nå udmærkelses høje standard. ret

(74)  Det er ikke enhver som kan blive en succesrig læge. Mange er gået uforberedt ind i denne professions opgaver. De har ikke den fornødne kundskab; de har heller ikke dygtighed og taktfølelse, og den omsorg og forstand der er nødvendig for at sikre sig succes. En læge kan gøre meget godt hvis han har fysisk styrke. Hvis han er svag, kan han ikke klare det tunge arbejde, der følger med hans kald. Et menneske som har en svag krop, som er dyspeptiker, eller som mangler selvkontrol kan han ikke være kvalificeret til at have med alle slags sygdom at gøre. Man bør være meget omhyggelig med at ikke opmuntre personer, som kunne være nyttige i en mindre ansvarsbetynget stilling, til at studere medicin, mod et stort udlæg af tid og midler, når der ikke er nogen god grund for at det vil lykkes. ret

(75)  I synet om det prøvende sundhedsmissionsarbejde, er jeg blevet instrueret til at se at dem som ønsker at tage den linje op, først bør eksamineres grundigt af kompetente læger til at forvisse sig om de har den nødvendige styrke til at klare studiekurset eller ej. Hvorigennem de må gennemgå oplæringsskolen. — Råd til forældre, lærere og studerende, 472-473 ret

(75)  Et kald efter de bedste talenter
Herren kalder på de bedste talenter at samle sig i dette center [Loma Linda] for at gennemføre det værk som Han har anvist – ikke det talent som kræver det største salær, men det talent som vil sætte sig selv på Kristi side og arbejder i Hans linjer. Vi må have lægeinstruktører som vil lære helbredelsens videnskaber uden brug af medicin. . . . Vi skal forberede en gruppe medarbejdere som vil følge Kristi metoder. —brev 196, 1908. ret

(75)  Loma Linda-skolens høje orden
Her har vi de idelle muligheder for en skole og for et sanatorium. Her er mulighed for at de studerende, og store fordele for patienterne. Jeg er blevet instrueret om at vi her bør føre en skole efter de gamle profetskolers principper. Den kan ikke føres på nogen måder som verdens skoler, men den skal tilpasses særlig for dem som ønsker at hellige deres liv, ikke til kommercielle sysler, men til uselvisk tjeneste for Mesteren. ret

(75)  Vi ønsker en skole af højeste orden – en skole hvor Guds ord vil betragtes som det væsentligste og hvor der undervises i lydighed mod dets lære. For at kunne føre en sådan skole, må vi have nøje udvalgte undervisere. Unge folk skal ikke være helt afhængig af skoler hvor de siger: »Hvis du ønsker at fuldende dit studium, må du tage dette studium her, eller studere noget andet« – studier som måske ikke vil have nogen praktisk betydning for dem som kun ønsker at give verden Guds sundheds- og fredsbudskab. Med den uddannelse som mange får, er der ikke kun emner som er uvæsentlige, men meget er direkte forkastelige. Vi bør vove at instruere sådan at de studerende hurtigt forberedes til at tjene deres medmennesker. ret

(76)  Vi skal søge efter studerende som vil pløje dybt i Guds ord, og som vil tilpasse ordets sandheder til det praktiske liv. Lad uddannelsen være sådan at den vil kvalificere helliggjorte unge mænd og kvinder, til at gå frem i harmoni med det store hverv. . . . . ret

(76)  Læger skal modtage deres uddannelse her. Her skal de få en sådan dannelse, at når de går ud for at arbejde, prøver de ikke at gribe den højeste løn og ellers gøre ingenting. — Talen blev leveret af E. G. W., 30. okt., 1907. Manuskript 151, 1907. ret

(76)  Hvem gælder det
Kun de, hvis hjerter er fyldt med Guds kærlighed og som åbenbarer at Kristus har givet dem Sin nåde til at besmykke deres embedsarbejde som missionærere for ham, bør gå ind i sundhedsmissionsarbejdet. De, som tager den slags missionsarbejde op bør se på deres arbejde som et højt og helligt kald. Dette arbejde er betroet dem som en hellig tillid; og hvor de end er, forventer Herren at de åbenbarer det ypperligste af deres mission. —brev 186, 1903. ret

(76)  Studerende bør have moralsk mod
I næsten alle menigheder er der unge mænd og kvinder som kunne få en uddannelse enten som sygeplejersker eller som læger. . .. Jeg vil tilskynde at dette emne må betragtes under bøn, så der arbejdes særligt på at udvælge disse unge, til at aflægge løfte om nyttighed og moralsk styrke. — Råd om sundhed, 506-507 ret

(76)  Karakterstyrken er væsentlig
Mange af de unge mænd som hengiver sig og beslutter sig for at uddannes som læger har ikke de karaktertræk som gør at de kan at modstå de almindelige fristelser i lægearbejdet. Kun de skal antages som lover at blive opkvalificeret til det store arbejde at viderebringe sundhedsreformens sande principper. — Breve fra Ellen G. White til Sanatorie-medarbejderne, nr. 15, 21. ret

(76)  Underlagt myndighed
Det mindste der ligner ukorrekt optræden bør holdes nede, og de unge bør lære at være åbenhjertige, dog beskedne og værdige over for dem de omgås. De bør lære at respektere de forskellige myndigheder. Hvis de nægter at gøre dette, så må de fyrres, uanset hvilken stilling de har, ellers vil de demoralisere andre. - Uddrag fra Vidnesbyrd til vore sanatoriers studerende og medarbejdere, nr. 16, 3. ret

(77)  Mentale og fysiske anstrengelser følges ad
Unge som holdes i skolen, og begrænses til nøje studier, kan holde sig sunde. Mentale arbejde uden tilsvarende fysisk motion, kræver en upassende del blod til hjernen, og derved kommer omløbet ud af balance. Hjernen får for meget blod, medens ekstremiteterne får for lidt. Timerne til studium og adspredelse bør reguleres nøje, og en del tid bør bruges på fysisk arbejde. Medens de studerendes spise- og drikkevaner, klæde- og sovevaner er i overensstemmelse med den fysiske lov, kan få en uddannelse uden bekostning af helbredet. Lektierne må ofte gentages, og presses ind i samvittigheden, at uddannelsen ikke får lille værdi om der ikke er fysiske kræfter at bruge den, når den er afsluttet. ret

(77)  Studerende bør ikke have lov til at tage så mange studier så de ikke har tid til fysisk træning. Man kan ikke holde sig sund hvis der ikke trænes muskler i fri luft en del af dagligdagen. De første timer bør bruges til manuelt arbejde af en eller anden slags, noget hvor alle kroppens dele aktiveres. Ved ligelig belastning af de mentale og fysiske kræfter, den studerendes tankesind opfriskes. Hvis han er syg, vil fysisk motion ofte hjælpe kroppen til at komme i normal tilstand igen. Når de studerende forlader skolen, vil de være sundere og få en bedre forståelse af livets love, end da de kom. Der bør passes lige så godt på helbredet som på karakteren. ret

(77)  Sløve menneskesind og diætistfejl
Mange studerende er sørgelig uvidende om at kosten faktisk har en mægtig indflydelse på helbredet. Nogle har aldrig anstrengt sig målrettet for at kontrollere appetitten, eller overholde ordentlige kostregler. De spiser for meget under deres måltider, og nogle spiser mellem måltiderne, hvilke fristelser der end kommer. Hvis dem der bekender at være kristne ønsker at løse de spørgsmål der trænger dem på, hvorfor er de da så sløve, hvorfor har de så svag religiøs stræben, behøver de i mange situationer ikke gå længere end til bordet; her er nok af årsager, hvis der ikke er andre. ret

(78)  Lærernes sundhedsvaner
Mange adskiller sig fra Gud når de giver efter for appetitten. Han som bemærker en spurv falder til jorden, som tæller hovets hår, bemærker deres synd, som føjer en forvansket appetit, på bekostning af fysiske kræfters styrke, sløver forstanden, og afdæmper den moralske opfattelse. ret

(78)  Lærerne selv bør give sundhedslovene den rette opmærksomhed, så de bevarer deres egne kræfter i bedst mulig tilstand, og kan ved eksempel såvel som ved forskrift, udøve indflydelse over deres elever. Den lærer hvis fysiske kræfter allerede svækkes af sygdom eller overarbejde, bør være særlig opmærksom på livets love. Han bør tage tid til rekreation. Han bør ikke påtage sig ansvar udover sit skolearbejde, som vil belaste ham fysisk eller mentalt, så hans nervesystem kommer ud af balance; for derved vil han ikke kunne have med menneskesind at gøre, og kan ikke udøve ret over for sig selv og hans elever. ret

(78)  Vore undervisningsinstitutioner bør have alle muligheder for at undervise i menneskesystemets mekanik. Studerende bør lære at ånde, hvordan de læser og taler så at tunge og lunger ikke anspændes, men bugmusklerne bliver det. Lærerne må uddanne sig selv i denne retning. Vore studerende bør have en grundig oplæring, så de kan starte det aktive liv med forstandsmæssig kendskab til den bolig Gud har givet dem. Lær dem at de må være elever så længe som de lever. Og når I undreviser dem, så husk at de vil undervise andre. Jeres lektier vil blive gentaget til mange fleres nytte, end dem der sidder foran jer i dag. — F.E. 146-148. ret

(78)  Undervis i Kristi enkelthed
Herren har instrueret os at vi på vore uddannelsesinstitutioner altid bør tilstræbe os karakterfuldkommenhed sådan som det findes i Kristi liv, og i Hans undervisning til Sine disciple. Når vi har fået vort kald fra højeste myndighed, skal vi uddanne os, uddanne, uddanne os i Kristi enkle metode. Vort mål må være at nå den højeste standard i alle træk af vort arbejde. Han som helbredte tusindvis med en berøring og et ord, Han er vor læge. De dyrebare sandheder der indeholdes i Hans lære skal være vor frontvagt og vor gengældelsesløn. ret

(79)  Den standard der sættes for vore sanatorier og skoler er den højeste, og et stort ansvar hviler på læger og lærere i forbindelse med disse institutioner. Der bør arbejdes på at vi får os lærere som vil instruere efter Kristi undervisningsmetoder, anse dette for højere værdi end nogle af menneskernes metoder. Lad dem ære de uddannelsesstandarder som Kristus oprettede, og betragte disse af højere undervisningsværdi at give deres studerende lektier i tro og hellighed. ret

(79)  Kristus blev udsendt af Faderen for at fremvise Hans karakter og vilje. Lad os følge Hans eksempel og arbejde på at nå folk hvor de er. Lærere som ikke er særlig overens med Kristi lære, og som følger verdslige lægers skikke og praksis, er ude af det ansvarsområde som Frelseren har givet os. — brev 61, 1910. ret

(79)  Beregn omkostningerne
Jeg er blevet vist det faktum at der er dem I jeres klasse af lægestuderende hvis førsteopgave bør være at forstå sig selv, og beregne omkostninger og vide hvornår de begynder at bygge op, om de er i stand til at afslutte. Lad ikke Gud blive vanæret ved at nedbryde de mennesker der er i hans uddannelsesproces; for et nedbrudt og modløst menneske er til byrde for sig selv. For han i et arbejde sætter sig for at støtte ham i at gøre Guds vilje, medens han påtager sig studier og underkaster sig fare for helbred og liv, og overtræder naturens love, i modsætning til det lys har Gud givet. Naturen er ikke til at narre. Naturen vil ikke tilgive de skader der begås mod det forunderlige og fintfølende maskineri. ret

(79)  Den blege og svage studerende er en stadig skam for helsereformen. Det ville være langt bedre for de studerende at gå uden for døren og dyrke jorden. Motion er godt. Gud har planlagt at alle dele af det menneskelige maskineri skal arbejde. Der bør være regulære arbejdstimer, regelmæssige spisetider, uden at undersøge de præcise omkostninger for den enkelte fødeartikel, og give den billigste slags. Fremstilles de fødeartikler, som er bedst for at få strømmene til at løbe i det levende maskineri. Der skal ikke laves overflod af disse fødeartikler, da systemet tager det bedste ind og fordøje det og sende det til alle dele af den levende organisation, så alle for næring. ret

(80)  Han må kende sig selv
Dette er enhver studerendes første pligt. Ingen skal udmåle hvad han mener at hans medstuderende er i stand til at gøre. Lad enhver studerende ræsonnere sundt over hvad over hvad han kan klare. Enhver har sin personlighed som ingen kan håndtere så godt som han selv. Ingen kan drukne sin identitet i andres. Han må selv vide, og selv give en god chance for at komme fra med et en hel krop, med klart tankesind, med velafbalancerede nerver, og en god fordøjelse. Med dette vil han egne sig til at gøre det arbejde han har kvalificeret sig selv til at gøre. Hvis han diskvalificerer sig selv ved ubetænksomhed, ved at spise hastigt fordi han kun har lidt tid, egner han sig ikke til at gøre et sundt frugtbart arbejde. . . . ret

(80)  Til ansvar over for Gud
Det første, højeste og bedst acceptable missionærarbejde som den studerende han udrette, er at adlyde Gud i alt han tager sig for, i enhver handling i Guds underfulde maskineri som Gud har tiltænkt da mennesket blev dannet. Han skal ikke behandle sig selv ligegyldigt; han skal kende sig selv, og arbejde med en forstandig kundskab om det som han kan gøre, og gøre det sikkert, og hvad han burde undgå med at spise og arbejde. . . . En uordentlig mave betyder et uordentligt sindelag. ret

(80)  Jeg vil sige til alle de studerende: I behøver at tage jer selv i hånden, og ikke lade nogen piske jeres trætte nerver og muskler der møder sin personlige grænser. I er Guds håndværk, og er helt klar over jeres ansvar over for Gud, at I skal behandle jer selv rigtigt. Giv jer den rette tid til at sove. De som sover, giv naturen tid til at opbygge og genoprette organismens udmattede spild. . . . ret

(80)  Overbelaste kroppen
I kan gøre det allerbedste hjemmemissionsarbejde ved at tage vare på Guds tempel . . . Ikke driste jer til at overbebyrde dette forunderlige maskineri, så en del af det ikke giver plads for at jeres arbejde går i stå. ret

(81)  Det smerter mig når jeg får vist studerende, som uddannes til at arbejde for sjæles frelse og deres legemer går tabt omkring dem, men som selv vil gå tabt før de kan udrette det som de kæmper så alvorligt for. Vil alle lærere og studerende lære før de går videre med hvordan de behandler sig selv, så de kan samarbejde forstandigt med Gud, og bære Hans budskab, og gøre Hans arbejde, og ikke afskære den tid, hvor der er mest brug for dem? ret

(81)  Manuelt arbejde i skolerne
På alle vore uddannelsesinstitutioner bør det fysiske og mentale arbejde kombineres. Med energiske fysiske øvelser, finder de dyriske lidenskaber et sundt afløb og holder ordentligt begrænset. Sunde øvelser under åben himmel vil styrke musklerne, anspore til ordentlig blodcirkulation, og bevare kroppen fra sygdomme, og vil være en stor hjælp åndeligt set. I mange år er det blevet vist mig at lærere og studerende bør gå sammen i deres arbejde. Dette skete før i tiden i profetskolerne. — brev 116, 1898. ret

(81)  Studere praktiske ting
For meget tid til studier, endog på sande videnskaber, skaber en unormal appetit, som øges eftersom det får føde. Dette skaber et ønske der sikrer mere kundskab end det er nødvendigt at gøre for Herren. Jagten efter kundskaber, splitter blot tankerne om helligelse til Gud, og bremser fremgangen på den praktiske hellighed. . . . . Herren Jesus giver ikke kun et mål af undervisning sådan som det kunne udnyttes. . . . Disciplenes sind blev ofte oprørt af nysgerrighed, men i stedet for at tilfredsstille deres ønske for at kende ting, som ikke er nødvendig for den rette optræden i deres arbejde, åbnede Han nye tankekanaler ud i deres sind. Han gav dem meget af den nødvendige undervisning om praktisk gudsfrygt. . . . . ret

(81)  Overdrevent mange studier
Umådeholdne mange studier er en slags beruselse, og dem som føjer sig deri, ligesom drankeren, strejfer fra de sikre stier og snubler og falder i mørke. Herren vil have at enhver studerende har i tanke at øjet må holdes rettet på Guds herlighed. Han skal ikke udtømme og spilde sin fysiske og mentale kræfter ved at få al mulig kundskab i videnskaber, men skal bevare alle sine kræfters friskhed og livskraft til at engagere sig i det arbejde Herren har udpeget ham til at hjælpe sjæle til at finde retfærdighedens sti. - Råd til forældre, lærere og studerende, 405-406 ret

(82)  Ikke fornøjelser, men et helliget arbejde
Der er nogle som føler at hvis der ske fremgang her [Loma Linda], vil det være nødvendigt at starte nogle fornøjelser op. Lad os ikke nære tanker som disse. Lad hellere folk se om I har et sind der er nyttigt og pligtopfyldende, og til sjælens frelse. Fornøjelser som bruger tiden, kun for at tilfredsstille, betaler sig ikke. . . . ret

(82)  Nogle vil tro at ved at få fornøjelser her, vil det få mere indflydelse. Men hvad vi mangler er at gå støt fremad, medens vi holder vore hænder fast på det guddommelige løfte, tror at Kristus vil lede og vejlede og velsigne og sætte et himmelsk af tryk på vort arbejde. Føl ikke at der ikke er nok i alt det vi gør, på dette sted for Kristus og himlen, og at I må række ud efter nogle fornøjelser udenfor jeres gudsgivne arbejde. Gør ikke det; for det vil ikke være i harmoni med Kristi eksempel. Stå solidt for Gud. Fortæl de studerende, at vi har Riverside og andre steder. Hvis I ønsker at gøre et godt arbejde, så tag vore publikationer og bring dem til disse steder. Hold møder, og lad folk se at I har en levende forbindelse med himlen.—Manuskript 9, 1911. ret

(82)  Missionsarbejde
Opmuntre de studerende til større aktivitet i missionsarbejdet medens de tager deres studiekurser. — Manuskript 53, 1909. ret

(82)  Sandheden må ikke fortrænges
Studerende bemyndiges til at gå på skolen i en bestemt tidsperiode, for at gå videnskabelig kundskab, men når de får denne, bør de vise hensyn til deres fysiske behov, og studere på en sådan måde at det ikke på mindste måde skader legemets tempel. Lad dem sikre sig at de ikke hensvæver i syndige skikke, ikke bebyrder sig selv med for mange studier, ikke bliver så optaget af deres studier, at sandheden fortrænges, Gudskundskaben fordrives fra sjælen, af menneskers påfund. ret

(83)  Lad alle de stunder der bruges på studier, være en stund hvor sjælen er samvittighedsfuld over for sine Gudsgivne ansvar. Så skal man ikke pålægge de studerende at være sande og retfærdige, og bevare deres sjælsrenhed. De vil indånde en himmelsk atmosfære, og alle forretninger vil være indgydt af Helligånden, og retfærdighed og rimelighed vil åbenbares. ret

(83)  Men hvis legemet forsømmes, hvis upassende stunder bruges på studier, hvis sindet overbelastes, hvis fysiske kræfter ikke bruges, men svækkes, så hæmmes det menneskelige maskineri, og de ting der er vigtige for vor fremtidige velfærd og evige fred forsømmes. Bogkundskab gøres til det vigtigste, og Gud er vanæret. . . . . ret

(83)  Mange fordærver sig selv fysisk, og mentalt, og moralsk, ved overdrevne studier. De bedrager sig selv for tid og evighed ved at tillægge sig umådeholdne vaner, når de vil uddanne sig. De mister deres ønske for at lære i Kristi skole, sagtmodighedens lektier og hjertets ydmyghed. Hvert øjeblik som går hen er ladet med evige resultater. Det visselige resultat af at følge retfærdighedens vej er renhed.— Særlige vidnesbyrd om uddannelse, 126, 127. ret

(83)  Råd til dem med begrænsede kræfter, til at holde ud
Jeg er blevet instrueret at i synet om sundhedsmissionsarbejdets prøvende natur, der bør dem som ønsker at tage den gren op først blive grundigt undersøgt af kompetente læger, for at sikre om de har nødvendige kræfter eller ej til at klare det studieforløb, som de må gennemgå i oplæringsskolen. ret

(83)  Hvis de ikke er i stand til at gennemføre det mentale arbejde der rækker over to, tre eller fire år, som det kan vare, bør de få dette vide, og rådføres til at tilbringe deres sommerferiearbejde ude i den frie luft; eller, hvis de ikke kan klare anspændte stadige skolearbejde, bør de rådes til at tilbringe meget af deres tid til udendørs arbejde, og studere bøgerne for dem selv. Hvis de passer på at få motion nok, vil hjernen være klar nok til at fatte emnerne, så de som de studerer alene, og de kommer hurtigt frem. Lad dem prøve at behandle den syge, hvor de har mulighed for det, og føre den teori de har fået fra studiebøgerne ud i praksis. Jeg er blevet instrueret om at den mere praktiske kundskab kan i mange tilfælde opnås på denne måde, end ved et langt studieforløb på en lægeskole. — Manuskript 123, 1902. ret

(84)  Vort forhold til lovens krav
Der er stillet nogle spørgsmål til mig om vort forhold til lovgivningen for praktiserende lægeudøvere. Vi behøver at handle forstandigt, for fjenden finder behag i at hegne op om vort arbejde, så at vore læger kun får begrænset indflydelse. Nogle mænd handler ikke i Gudsfrygt, og kan prøve at få os i problemer, ved at sætte åg på vore skuldre, som vi ikke har nødig i at bære. Vi kan ikke underlægge os regler, hvis det skal være på bekostning af principper; for det vil bringe sjæles frelse i fare. ret

(84)  Men hver gang vi indvilger os i landets love, uden at sætte os i en falsk position, bør vi gøre dette. Kloge love er blevet dannet for folks sikkerhed mod ukvalificerede lægers receptudskrivning. Disse love bør vi respektere, for ved dem bliver vi selv beskyttet mod hovmodige hyklere. Viser vi modstand mod disse krav, vil det begrænse vore sundhedsmissionæreres indflydelse. ret

(84)  Vi må nøje overveje hvad disse ting indbefatter. Hvis der er vilkår som vi ikke kan skrive under på, bør vi prøve at få disse ting tilpasset, så at der ikke bliver stærk modstand imod vore læger. Frelseren påbyder os at være kloge som slanger, og enfoldige som duer. ret

(84)  Herren er vor leder og lærer. Han pålægger os at ikke knytte os til dem som ikke anerkender Gud. »Fremfor alt skal I holde mine sabbater, thi sabbaten er et tegn mellem mig og eder fra slægt til slægt.« Forbind jer med dem der ærer Gud ved at holde Hans bud. Hvis vore folks anbefaling går på at anerkende den verdslige uddannelse som væsentlig, for at vore medarbejdere kan få succes, siger vi i virkeligheden at den indflydelse verden giver, står over den som Gud giver. Gud vil blive vanæret ved en sådan fremgangsmåde. Gud har fuld kendskab til at hans bekendende folks tro og tillid har Hans forudseenhed. ret

(85)  Vore medarbejdere skal få forstand på Kristi liv og arbejdsmetode. Herren vil hjælpe dem som ønsker at samarbejde med Ham som læger, hvis de vil blive elever af Ham, hvordan der arbejdes for lidende. Han vil udøve Sin magt gennem dem, for at helbrede den syge. ret

(85)  Samarbejde med den Store Læge
Umådeholdenhed og ugudelighed vokser overalt. Mådeholdenhedens værk må begynde i vore hjerter. Og lægens arbejde må begynde med at forstå den Store Læges arbejde og lære. Kristus forlod himlens sale så at Han kunne tjene de syge og lidende på jorden. Vi må samarbejde med lægernes Chef, vandre i alle ydmyge tanker over for Ham. Herren vil velsigne vore alvorlige bestræbelser på at lindre den lidende menneskehed. Det er ikke ved at bruge giftig medicin at dette gøres, men ved at bruge simple hjælpemidler. Vi bør prøve at rette forkerte levevaner og praksis op, og lære selvfornægtelsens lektier. Det største onde som vi må kæmpe med er eftergivenhed over for appetitten. ret

(85)  Sandheden kommer frem i lyset når Kristus lærer menneskene, at de, ved lydighed mod sandheden som den er i Jesus, må erkende den kraft der skal overvinde fordærvet i verdens lyster. Gennem levende tro på Kristi fortjenester kan sjælen omvendes og forvandles til Kristi lighed. Guds engle vil være ved deres side, som dagligt lærer Kristi lektier, med ydmygt sind. — brev 140, 1909.

*****
ret

(86)  Til videre studium
Evangelisternes Loma Linda-skole
:
Vidnesbyrd for menigheden 9:173-178.
Medarbejderne skal oplæres på Loma Linda:
Råd til forældre, lærere og studerende, 465-471.
Studerende samarbejder med menigheden og forkyndertjenesten:
Råd om sundhed, 516, 517 (Vidnesbyrd for menigheden 6:291).
Vigtigheden at lægestuderende studerer Bibelen:
Råd om sundhed, 369-37;
Vidnesbyrd for menigheden 8:156, 157.
Renhed hos de lægestuderende:
Råd om sundhed, 328, 329.
Farerne for nye læger eller nye lærere i sundhedsreformen:
Vidnesbyrd for menigheden 2:375, 385-387. ret

næste kapitel