Særlige vidnesbyrd om uddannelse kapitel 28fra side229

tilbage

Bøger og forfattere på vore skoler.

(229)  Jeg har nogle sager som jeg ønsker at bringe for jer om uddannelse. Lærerne på vore skoler har stor respekt for forfattere og bøger som sætter linjen for de fleste af vore uddannelsesinstitutioner. Hele himlen har set på vore undervisningsinstitutioner, og spurgt jer: Hvad er rajgræs og hvad er hvede? Herren har givet os de dyrebareste instrukser i sit ord, belært os hvilken karakter vil må danne i dette liv for at berede os til det fremtidige evige liv. Det har været skik at ophøje bøger og forfattere som ikke som ikke lægger en ordentligt grundlag for sand uddannelse. Ud fra hvilken kilde får disse forfattere deres visdom fra, en stor del som ikke fortjener vor respekt, endog hvis (230) forfatterne betragtes som kloge folk? Har de fået deres lektier fra den største Lærer som verden nogensinde har kendt? Hvis ikke, har de afgjort skylden. Dem som forbereder sig til de himmelske boliger bør anbefales at gøre Bibelen til deres første studiebog. ret

(230)  Disse populære forfattere har ikke peget på den vej de studerende skal føle der fører til evigt liv. "Og dette er det evige liv, at de må kende dig den eneste sande Gud, og Jesus Kristus, hvem du har sendt." Joh. 17,3 Forfatterne til bøgerne på vore skoler anbefale og ophøjes som lærte mænd; deres uddannelse er på enhver måde mangelfuld, med mindre de selv er blevet uddannet i Kristi skole, og ved praktisk kundskab bærer vidne i Guds ord, som det væsentligste studium for børn og unge. "Herrens frygt er visdoms begyndelse." Bøger bør være forberedt på at lægges i de studerendes hænder, som vil uddanne til en oprigtig, ærbødig kærlighed for sandheden og standhaftig renhed. Den slags studier som tydeligvis er væsentlig for karakterdannelsen og forbereder dem til det fremtidige liv, bør altid holdes frem for dem. Kristus bør opløftes frem som den første store lære, Guds enbårne søn, som var hos Faderen fra evige tider af. Guds Søn var den store lærer sendt til verden, som verdens lys. "Ordet blev kød, og tog bolig iblandt os." Faderen viste sig frem i Kristus, og opmærksomhed om uddannelse må være af en karakter at de vil se på ham og tro på ham som Guds lighed. Han fik en meget forunderlig mission i denne verden, og hans arbejde var ikke sådan at give (231) en redegørelse af hans personlige krav på guddommen, men hans ydmygelse skjulte hans krav. Det er derfor at et jødiske folk ikke anerkender Kristus som Livets Fyrste; fordi han ikke kom og stillede sig til skue med sin ydre, for under ydmyghedens forklædelighedens skjulte han sin herlige karakter. ret

(231)  Menneskeslægten skulle betragte ham i lyset af de hellige skrifter, som skulle vidne om den måde han kom på. Var han kommet og fremvist sin herlighed, som han havde hos sin Fader, så ville hans stivej mod korset modarbejdes af menneskers hensigter, som ville have taget ham med mangt, og gjort ham til konge. Han skulle afslutte sit liv ved at selv udføre sit eget offer. Symbolet nået sit forbillede i Jesus Kristus. Hele hans liv var en forhistorie på hans død på korset. Hans karakter var et liv i lydighed mod Gud bud, og skal være forbillede for alle mennesker på jorden. Hans liv var lovens efterlevelse i menneskelighed. Den lov overtrådte Adam. Men ved sin fuldkomne lydighed mod loven blev Adams skændige fejltagelse og fald genløst. ret

(231)  Profetierne skal studeres, og Kristi liv skal sammenlignes med profeternes skrifter. Han identificerer sig selv med profetierne, siger det igen og igen: De skrev om mig; de vidner om mig. Bibelen er den eneste bog der giver en udtrykkelig beskrivelse af Kristus Jesus; for hvis ethvert menneske ville studere den som sin lærebog, og adlyde dette, ville ikke en eneste sjæl gå tabt. ret

(231)  Alle lysstråler der skinner i bibelen peger på Jesus Kristus, og bevidner om ham, kæder det Gamle og det Nye testamente sammen. Kristus fremstilles som deres tros (232) ophav og fuldender, han selv er ham som deres håb om evigt liv samler sig om. "Thi således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, at enhver der tror på ham ikke skal fortabes, men få evigt liv." ret

(232)  Hvilken bog kan sammenlignes med bibelen? Det er væsentlig for alle børn og unge, og for dem i moden alder at forstå; for det er Guds ord, Ordet der vejleder hele menneskeslægten til himlen. Hvorfor indeholder Guds ord så ikke hovedelementerne for det der er uddannelse? Uinspirerede forfattere kommer i børns og unges hænder på vore skoler som lærebøger – bøger som de skal uddannes fra. De skal holdes frem for unge, bruge deres dyrebare tid på at studere de ting som de aldrig kan bruge. Mange bøger er blevet indført på skolerne som aldrig burde komme der. Disse bøger lægger på ingen måde stemme til Johannes ord: "Se Guds Lam, som bærer alverdens synd." Hele studielinjer på vore skoler bør forberede et folk til det fremtidige, evige liv. ret

(232)  Jesus Kristus er Faderens kundskab, og Kristus er vor store lærere sendt fra Gud. Kristus har erklæret i Johannes det sjette kapitel at han er brød nedsendt fra himlen. “Sandelig, sandelig siger jeg eder: den, som tror, har evigt liv. Jeg er livets brød. Jeres fædre spiste manna i ørkenen og døde. Men dette er det brød, som kommer ned fra Himmelen, for at man skal spise af det og ikke dø. Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra Himmelen; om nogen spiser af det brød, han skal leve til evig tid. Og det (233) brød, jeg vil give, er mit kød, til liv for verden.« Disciplene forstod ikke disse ord. Kristus sagde: "Det er Ånden, som gør levende, kødet gavner intet; de ord, som jeg har talt til jer, er ånd og er liv." ret

(233)  Det er umådeligt vigtigt, i lyset af Kristi lektier, at alle mennesker studerer bibelen, at de må overbevises i hvem deres håb om evigt entrerer sig om. Bibelen bør altid gores til den største store lærebog, som er kommet ned til os fra himlen, og er livets ord. Skal den bog som fortæller os hvad vi må gøre for at blive frelst, lægges til side i et hjørne, og menneskelige produkter ophøjes som den store visdom i uddannelsen? Den kundskab som børn og unge har brug for, for at være til nytte i dette liv, og som de tager med sig til det fremtidige liv, findes i Guds ord. Men det opmuntres der ikke til og lægges ikke frem som væsentlig kundskab, og som det som giver den mest rigtige information om den sande Gud, og Jesus Kristus som han har sendt. Der er mange guder og mange læresætninger. Vore unge får lagt grundsætninger bud frem for sig ligesom Guds bud. Det er umuligt for dem at forstå hvad sandhed er, hvad er det hellige, og hvad er det almindelige, end hvis de forstår Bibelen, både det gamle og nye testamente. ret

(233)  Guds ord skal ligge som den højeste uddannelsesbog i vor verden, og skal behandles med stor ærbødighed. Den er vor vejledningsbog; vi skal modtage sandhed fra denne. Vi behøver at overbringe (234) bibelen som den største lærebog der lægges i vore børns og unges hænder, så de må kende Kristus, som kender det evige liv rigtigt. Det er den bog de midaldrende skal studere, og dem som er ældre. Ordet indeholder løfter, advarsler, opmuntringer og forvisser os om Guds kærlighed til alle der accepterer ham som deres Frelser. Læg da det hellige ord i deres hænder. Opmuntre dem til at ransage ordet, og gør de dette vil de finde skjulte rigdomme af uvurderlig værdi for dem i dette nuværende liv, og tage imod Kristus som det livets brød så har de løfte om evigt liv. ret

(234)  Lærebogen bibelen, underviser om den karakter som vi må have, karakterens moraludmærkelse som må opkultiveres, som Gud og himlen forlanger. "Salige er de rene i hjertet: for de skal se Gud." "Stræb efter fred med alle og efter hellighed; uden den skal ingen se Herren." "I elskede, nu er vi Guds børn, og det er endnu ikke åbenbaret, hvad vi engang skal blive. Men vi ved, at når Han åbenbares, skal vi blive ham lige, thi vi skal se ham, som han er. Og enhver, der har dette håb til ham, renser sig selv, ligesom Han er ren. Enhver, der gør synd, begår dermed også lovbrud, ja, synd er lovbrud. Og I ved, at han åbenbaredes, for at han skulle bære synden; og der er ikke synd i ham." ret

(234)  Denne betydningsfulde kundskab skal holdes frem for børn og unge, ikke på en egenmægtig og diktatorisk måde, men som guddommelige åbenbarelser, som er af højeste værdi for at få deres nuværende fred, ro og fred i sindet for den nuværende (235) verdens tumult og stridighed, og som en forberedelse for det fremtidige, evige liv i Guds rige, hvor de skal se Gud, og kende Gud og Jesus Kristus, som gav sit dyrebare liv for at løskøbe dem. ret

(235)  Kristus kom i menneskelig form for at udleve Guds lov. Han var livets ord. Han kom for at være frelsens evangelium for verden, og opfylde alle lovens forskrifter. Jeg er Ordet, den vejlederbog som modtages og adlydes i hver detalje. Hvor nødvendigt er det ikke at sandhedens mine udforskes, og sandhedens dyrebare rigdomme opdages og sikres som rige juveler. Kristi inkarnation, hans værdighed, hans sonoffer, hans forunderlige liv i himlen som vor advokat, Helligåndens embedsmand, - alle disse levende og vitale temaer i kristendommen åbenbares fra Første Mose bog til Åbenbaringen. Sandhedens gyldne led danner en kæde af evangelisk sandhed, og den første og stabile findes i Jesu Kristi store lære. Hvorfor skal biblen så ikke være så ædel og ophøjet i alle skoler i vort land? Hvor små børn skal uddannes til at studere bibelen som Guds ord, og få næring af dens sandheder, som er Guds Søns kød og blod! "Hvis I ikke spiser Menneskesønnens kød og drikker hans blod, [som fortsætter med at modtage Kristi ord, og praktisere dem,] har I ikke liv i jer. Den, som æder mit kød og drikker mit blod, har evigt liv, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. Thi mit kød er sand mad, og mit blod er sand drik. Den, som æder mit kød og drikker mit blod, han bliver i mig, og jeg i ham." "Og den, der holder hans bud, bliver i Gud, og Gud i (236) ham; og deraf kender vi, at han bliver i os: af den Ånd, han har givet os." ret

(236)  Det er nødvendigt for enhver familie at gøre Bibelen til deres studiebog. Kristi udtalelser er rent Gud, uden en flig af slagger, med mennesker, med deres menneskelige forståelse, prøver at lægge det der, og få falskneri til at se ud som en del af sandheden. Dem som har taget imod ordets falske fortolkning, når de ransager bibelen i opsættelighed for at få sandhedens indhold, som ligger heri, så åbner Helligånden deres forståelses øjne, og ordets sandheder er en ny åbenbaring for dem. Deres hænder opkvikkes til en ny og levende tro, og de beskuer hans lovs forunderlige ting. Kristi lære har en bredde og dybde for mange, som de aldrig har forstået før. ret

(236)  De fleste af vore studerende og menighedsmedlemmer forstår ikke nådens og sandhedens læresætninger helt rigtigt. Sindet blindhed er indtruffet i Israel. Menneskeangenter der misforstår og sætter en tvungen halv sand og mystisk konstruktion over Guds orakler, er en handling der sætter deres egne sjæle og andres sjæle i fare. "For enhver, som hører de profetiske ord i denne bog, vidner jeg: Hvis nogen lægger noget til dette, skal Gud lægge på ham de plager, som der er skrevet om i denne bog. Og hvis nogen tager noget bort fra denne profetiske bogs ord, skal Gud fratage ham hans del i livets træ og den hellige stad, som der er skrevet om i denne bog." Åb. 22,18. 19. Dem der med deres menneskelige konstruktion får bibelen til at sige det som (237) Kristus har lagt i det, svækker sin styrke, gør Guds stemme til undervisning og advarsler der bevidner falskneri, undgår besværlighederne af lydighed mod Guds bud, er blevet vejvisere der peger i den forkerte retning, til falske stier, som leder til overtrædelse og død. ret

(237)  Alfa og Omegas vidnesbyrd om straffen at gøre et af ordene af Guds mund til uvæsentlig, er den frygtelige anklager som de får af plagerne beskrevet i bogen; deres navne skal tages ud af livets bog, og fra den hellige stad. ret

(237)  Hvor mange kan svare sandt til spørgsmålet: Hvad er væsentlig uddannelse i denne tid? Uddannelse betyder meget mere end mange tror. Sand uddannelse omfatter den fysiske, mentale og moralske oplæring, for at alle kræfterne udstyres til bedst udvikling, til at tjene Gud, og arbejde for menneskehedens opløftning. Vil man have anerkendelse på grund af selvforherligelse, vil menneskeagenten være blottet for Guds Ånd, blottet for den nøde som gør ham til en nyttig og virkningsfuld medarbejder for Kristus. Dem som kun ønsker at ære Gud vil ikke arbejde på deres formodede fortjenester skal bemærkes, eller arbejde for anerkendelse, eller for det højeste sted. De der hører verdens Genløsers kald, og adlyder dette kald, vil genkendte som et tydeligt, selvopofrede helligt folk. ret

(237)  Hvis de studerende på vore skoler ville lytte til og adlyde indbydelsen, "Kom til mig, alle I som arbejder og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg (238) på jer, og lær af mig; for jeg er sagtmodig og ydmyg i hjertet, og I skal finde hvile for jeres sjæle. For mit åg er nemt, og min byrde er let," så vil de være levende breve, der kendes og læses af alle mennesker. "Sandelig siger jeg jer, Hvis I ikke omvendes, og bliver som små børn, skal I ikke kom ind i Himmeriget. Dem som ydmyger ig selv som dette lille barn, den samme er størst i Himmeriget." De unge behøver undervisere som altid holder Guds ord frem for dem i livende principper. Hvis de altid vil holde bibelens forskrifter som deres lærebog, vil de få større indflydelse over de unge; for lærerne skal være elever, få en levende berøring af Gud. De udtænker hele tiden idéer og principper som fører til større Gudskundskab, en alvorlig voksende tro for deres skyld, tro på Jesus Kristi blod, og vor Herre Jesu Kristi nådes kraft og virkekraft at holde dem fra fald; fordi de hele tiden søger et sundt fæstningsværk og en velafbalanceret kristen erfaring, de tager kvaliteterne med til fremtidig nyttighed, og forstandighed og fromhed. Lærerne ser og føler at de ikke må arbejde på at forklejne og tilsmudse deres sind som de omgås, med en sygelig halvreligiøs tjeneste. Der er brug for at adskille vore undervisningsinstitutioner fra en fejlagtig og uren litteratur, så at der ikke kommer tanker ind som syndens frø. Lad ingen tro at uddannelse betyder studie af bøger der gør at forfatternes tanker antages, som vil så frø og spire op og bære frugt, som må bindes op bylder sammen med verden, og adskille dem fra al visdoms, og virkekrafts og magts (239) der efterlader en plet af ærkebedrageren Satans magt. En ren uddannelse til unge på vore skoler, der ikke udvandes af hedensk filosofi, er en klar nødvendighed i de litterære grene. ret

(239)  Religionslivets velvære og lykke hos de familier som de er knyttet til, den menigheds velstand og fromhed som de er medlemmer af, er ganske afhængig af den religiøse uddannelse som de unge får på vore skoler. - Granville, N.S.W., 12. juni, 1895 ret

næste kapitel