På fast grunn 2 kapitel 62. Fra side 385.     Fra side 384 i den engelske utgave.tilbake

Et særpreget navn og folk

(385)Ikke skamme oss over vårt navn
Vi er syvendedags-adventister. Skammer vi oss over vårt navn? Nei, det gjør vi ikke. Det er det navnet Herren har gitt oss. Det peker ut den sannhet som vil bli en prøve for kirkene. - Brev 110, 1902. rett

(385)Vi er syvendedags-adventister, og vi skal aldri skamme oss over dette navnet. Som et folk må vi ta et fast standpunkt for sannhet og rettferdighet. På den måten vil vi herliggjøre Gud. Vi vil bli utfridd fra farer, ikke fanget og fordervet av dem. For at det skal bli slik, må vi stadig se hen til Jesus, som er troens opphavsmann og fullender. - Brev 106, 1903. rett

(385)Vårt utpregede tegn
På den tredje engels banner er det skrevet: "De som holder seg til Guds bud og troen på Jesus." Våre institusjoner har tatt navn som viser vår tro, og vi skal aldri skamme oss over dette navnet. Det er blitt vist meg at dette navnet betyr mye. Ved å ta det har vi fulgt det lyset som er gitt oss fra himmelen. ... Sabbaten er Guds minnesmerke over hans skaperverk, og det er et tegn som må fremholdes for verden. rett

(385)Det må ikke inngås noe kompromiss med dem som tilber en avguderisksabbat. Vi skal ikke bruke vår tid til strid med dem som kjenner sannheten, dem som sannhetens lys har skint over, når de vender sitt øre bort fra sannheten og til fabler. rett

(386)Det ble sagt til meg at mennesker ville bruke en hvilken som helst fremgangsmåte for at forskjellen mellom syvendedags-adventistene og de som helligholder den første dag i uken, skal bli mindre fremtredende. Hele verden vil bli engasjert i denne striden, og tiden er kort. Det er ikke tid nå til å senke vårt banner. rett

(386)Det ble vist meg en gruppe som bar syvendedags-adventistenes navn, som rådet til at det tegn eller banner som gjør oss til et spesielt folk, ikke burde fremholdes på en så påfallende måte. De mente at det ikke var den beste metode når det gjaldt å skaffe fremgang for våre institusjoner. Dette utpregede banner skal bæres gjennom verden inntil prøvetiden er slutt. Når Johannes beskriver levningens folk som hører Gud til, sier han: "Her gjelder det at de hellige står fast, de som holder seg til Guds bud og troen på Jesus" (Åp 14,12). Dette er Ioven og evangeliet. Verden og kirkene er forent i harmoni når det gjelder å overtre Guds lov, rive bort hans minnesmerke og i å opphøye en sabbat som bærer syndens menneskes stempel. Men sabbaten for Herren din Gud vil være tegnet som viser forskjellen mellom de lydige og de ulydige. Jeg så noen som rakte ut hendene for å fjerne banneret og fordunkle dets betydning. rett

(386)Når folk godtar og opphøyer en falsk sabbat og vender mennesker bort fra lydighet og lojalitet mot Gud, vil de nå det punkt som folk på Kristi tid nådde. ... Skal noen da velge å skjule hans banner og bli likegyldige i sin helligelse? Skal det folk som Gud har æret, velsignet og gitt fremgang, nekte å bære vitnesbyrd om Guds minnesmerke nettopp på den tid da et slikt vitnesbyrd er nødvendig? Bør ikke Guds bud bli holdt høyere i ære når mennesker bringer forakt over Guds lov? - Manuskript 15, 1896. rett

(386)Verden legger merke til oss
Profeten beskriver det folk som holder hans bud, som "mennesker en undres over". Vi bør være et folk som skiller seg ut fra verden. Verdens øyne er rettet mot oss, og vi blir lagt merke til av mange som vi ikke kjenner noe til. Det er dem som vet noe om den lære vi gjør krav på å tro, og de legger merke til den virkning vår tro har på vår karakter. De venter på å se hva slags innflytelse vi utøver, og hvordan vi selv oppfører oss overfor en vantro verden. Himmelens engler ser på oss. Vi er blitt "et skuespill for verden, både for engler og mennesker" (1 Kor 4,9). - "The Review and HeraId", 18. juni 1889. rett

(387)Guds folks fremtid
Vårt folk er blitt betraktet som for ubetydelig til å få oppmerksomhet, men det vil bli en forandring i dette, og det skjer nå ting i den retning. Den kristne verden foretar nå bevegelser i en retning som er nødt til å gjøre at det folk som holder Guds bud, blir lagt merke til. Guds sannhet blir daglig undertrykt til fordel for teorier og falske læresetninger av menneskelig opprinnelse. Planer blir lagt og skritt blir tatt for å slavebinde samvittigheten hos dem som vil være lojale mot Gud. De lovgivende myndigheter vil være imot Guds folk. Hvert menneske vil bli prøvd. Å, om vi som et folk ville oppføre oss klokt og ved forskrift og eksempel kunne meddele den samme klokskap til våre barn! Hvert trospunkt vil bli gransket. Hvis vi ikke studerer Bibelen grundig, står fast på den, styrket og befestet, vil den kunnskap som verdens mennesker har, bli for mye for oss. - Brev 12, 1886. rett

neste kapitel