Evangeliets tjänare kapitel 58. Från sida 201ren sida tillbaka

Hur Gud utbildar Sina tjänare

(201)Herren underkastar Sina tjänare disciplin för att de måtte bli beredda att fylla de platser som är bestämda för dem. Han vill göra dem dugliga att utföra sin tjänst på ett mer tillfredsställande sätt. Somliga vill vara en rådande makt och behöver den helgelse som består i underdånighet. Gud åstadkommer en förändring i deras liv. Kanske ställer Han dem inför plikter, som de inte själva skulle välja. Om de är villiga att låta sig ledas av Honom, så kommer Han att ge dem nåd och kraft att utföra dessa plikter i en underdånig och hjälpsam anda. Därigenom blir de lämpliga till att fylla platser, där deras disciplinerade förmågor kommer att göra dem till stor nytta i tjänsten.

(201)Det finns andra som Gud utbildar genom att låta dem möta besvikelser och skenbara nederlag. Hans avsikt är, att de skall lära sig att hantera svårigheter. Han framkallar hos dem en beslutsamhet att vilja förändra varje skenbart nederlag till seger. Ofta måste människorna be och gråta på grund av de svårigheter och hinder som de står inför. Men om de kommer att hålla fast vid sin första tillit intill slutet, så kommer Gud att göra vägen klar för dem. När de kämpar mot skenbart oöverstigliga problem, kommer de att uppleva framgång, och med framgången kommer den största glädje.

(201)Ett enformigt liv är inte det som mest gagnar andlig tillväxt. Somliga kan uppnå den högsta grad av andlighet endast genom en förändring i de regelbundna förhållandena. När Gud i Sin försyn ser, att förändringar är nödvändiga för framgång i formandet av karaktären, stör Han livets jämna förlopp. Han ser, att en arbetare behöver vara närmare förenad med Honom och för att detta skall kunna ske, skiljer Han honom från vänner och bekanta. När Gud ville förbereda Elia för att bli bortryckt, sände Han honom från den ena platsen till den andra, för att profeten inte lättjefullt skulle slå sig till ro och därför inte uppnå andlig kraft. Och det var Guds avsikt, att Elias inflytande skulle vara en kraft till att hjälpa många själar att tillägna sig en mer omfattande och nyttigare erfarenhet.

(201)Det finns många, som inte med tillfredsställdhet och glädje vill tjäna Gud på den plats som Han har märkt ut för dem eller utan klagan utföra det uppdrag som Han har lagt i deras händer. Vi gör rätt i att vara otillfredsställda med det sätt på vilket vi utför vår plikt, men vi skall inte vara missnöjda med själva plikten, därför att vi hellre skulle vilja göra något annat. I Sin försyn ställer Gud människorna inför uppgifter, som skall vara läkedom för deras sjukliga sinne. Genom dessa försöker Han att få dem att lägga bort den egoistiska förkärlek som, om den blev tillfredsställd, skulle göra dem olämpliga för den gärning som Han har för dem. Om de tar emot denna tjänst och utför den, så kommer deras sinne att tillfriskna. Om de däremot vägrar att göra det, skall de komma att ligga i strid med sig själva och med andra.

(202)Låt dem som inte tillåts vila i lugn och ro, utan i stället ständigt måste vara i farten och resa upp sitt tält på en plats i kväll och på en annan i morgon, komma ihåg att Herren leder dem och att detta är Hans sätt att hjälpa dem att forma en fullkomlig karaktär. I alla de förändringar som krävs att de gör, skall Gud erkännas som deras följeslagare, deras vägvisare som de är beroende av.

-------------

nästa kapitel