Evangeliets tjänare kapitel 61. Från sida 207ren sida tillbaka

Självrannsakan

(207)I predikanternas uppförande finns det mycket som de kan förbättra. Många ser och känner sin brist, men de verkar vara ovetande om det inflytande de utövar. De är medvetna om sina handlingar när de utför dem, men de tillåter dem att falla ur minnet och därför sker ingen förbättring hos dem…

(207)Låt predikanterna göra varje dags innehåll till föremål för omsorgsfull eftertanke och genomtänkt granskning, med syftet att bättre lära känna sina egna levnadsvanor. Genom en ingående undersökning av varje omständighet i det dagliga livet skulle de uppnå en bättre kunskap om sina egna motiv och de principer som de behärskas av. Denna dagliga skärskådning av våra handlingar för att se om samvetet godkänner eller fördömer dem, är nödvändig för alla som vill uppnå fullkomlighet i sin kristna karaktär. Många gärningar som uppfattas som goda, också välvilliga gärningar som är uppenbara för andra, kommer vid en ingående undersökning att visa sig ha sitt ursprung i orätta motiv…

(207)Många tar emot beröm för dygder som de inte äger. Han som söker våra hjärtan väger våra motiv och Han skriver ofta ner att de härrör från själviskhet och tarvligt hyckleri, fastän människor i hög grad har uttryckt sitt gillande för deras handlingar. Varje handling i våra liv, oavsett om den är utmärkt och berömvärd eller förtjänar kritik och fördömande, blir dömd av Honom som söker våra hjärtan utifrån de motiv som fick oss att utföra den.

(207)Många försummar att betrakta sig själv i den spegel som avslöjar bristerna i karaktären. Därför existerar det synd och vanhedrande brister, som är tydliga för andra, även om den som gör fel själv inte förstår det. Den avskyvärda synd som heter själviskhet, finns i hög grad trots allt hos somliga som ger sig ut för att ha helgat sig till Guds verk. Om de skulle jämföra sin karaktär med Herrens krav, i synnerhet med den stora måttstocken, Guds heliga lag, så skulle de, om de var allvarliga och ärliga i sin rannsakan, bli medvetna om att de står fruktansvärt långt tillbaka. Men somliga är inte villiga att se tillräckligt långt eller djupt för att kunna upptäcka fördärvet i sina egna hjärtan. De har brister i väldigt många avseenden, men trots detta fortsätter de att förbli ovetande om sin skuld.

-----------

(208)Den som förstår sin egen karaktär väl och som vet vilken synd som lättast snärjer honom och vilka frestelser som mest sannolikt kommer att besegra honom, bör inte onödigt utsätta sig för faror och inbjuda till frestelse genom att ställa sig på fiendens område. Om plikten kallar honom dit där omständigheterna är ogynnsamma, så kommer han att få särskild hjälp från Gud och kan fullt utrustad gå ut i strid mot fienden. Självkännedom kommer att rädda många från att falla i stora frestelser och förebygga månget vanhedrande nederlag. För att kunna lära känna oss själva är det nödvändigt att vi samvetsgrant undersöker de motiv och principer som lägger grunden till vår livsstil, genom att vi jämför våra handlingar med den pliktens måttstock som är uppenbarad i Guds Ord.

-------------

nästa kapitel