Evangeliets tjänare kapitel 88. Från sida 304ren sida tillbaka

Sådd och skörd

(304) ”En sår och en annan skördar.” Frälsaren uttalade dessa ord med sikte på lärjungarnas förestående ordination och utsändning. Överallt i Judeen hade Kristus sått ut sanningens säd. Klart och tydligt hade Han tecknat de stora dragen i frälsningsplanen, ty sanningen dog aldrig bort på Hans läppar. Den store Lärarens jordiska verk skulle snart avslutas. Lärjungarna skulle följa efter och skörda det som Han hade sått, för att både den gudomlige såningsmannen och skördemännen skulle kunna glädjas tillsammans.

(304)Gud behöver i dag såningsmän och skördefolk på Sitt stora skördefält. Låt dem som går ut i arbetet, somliga för att så och andra för att skörda, minnas att de aldrig kan tillskriva sig själva äran för framgång i sin uppgift. Redskapen, som Gud har utvalt, har gått före dem och har berett vägen för sådd och skörd. ”Jag har sänt er att skörda där ni inte har arbetat”, säger Kristus. ”Andra har arbetat, och ni har gått in i deras arbete.” (Joh. 4:37, 38)

(304) ”Redan nu får den som skördar sin lön. Han samlar in frukt till evigt liv, så att den som sår och den som skördar kan glädja sig på samma gång.” (Joh. 4:36) Läs dessa ord noggrant. Studera deras innebörd. De ger de stora dragen i Guds plan. De, som sår ut säden genom att de på bekostnad av mycket arbete framhåller de prövande sanningarna för vår tid för stora eller små folkskaror, kommer kanske inte alltid att vara de som skördar frukten. Herrens arbetare möter ofta bittert motstånd och deras verk hindras. De gör sitt bästa. Med allvar och rent samvete strävar de efter att så ut den goda säden. Men motståndens egenskaper blir allt våldsammare. Somliga av åhörarna kan vara övertygade om sanningen, men det motstånd de möter skrämmer dem och de har inte frimodighet att erkänna sin övertygelse.

(304)Arbetarnas liv kan äventyras av dem som behärskas av Satan. Då är det deras privilegium att kunna följa Mästarens exempel och gå till en annan plats. ”Ni hinner inte igenom Israels städer, förrän Människosonen kommer”, säger Kristus. (Matt. 10:23). Låt sanningens budbärare resa till en annan plats. Där ges det kanske bättre tillfällen att verka och de kan med större framgång så ut sanningens säd och samla in skörden. Ryktet om deras framgång kommer att finna vägen till den plats, där arbetet såg ut att misslyckas och nästa sändebud för sanningen som kommer dit, kommer att få ett gynnsammare mottagande.

(305)Den säd, som såddes under prövning och föga uppmuntrande förhållanden, kommer att visa sig vara levande och kraftig. Motgång, sorg, förlust av egendom, de förändringar som Guds försyn sänder, påminner med tydlig klarhet om de ord, som Guds trofaste tjänare uttalade för flera år sedan. Den säd som då såddes, spirar och bär nu frukt.

(305)Gud behöver kloka män och kvinnor som med allvar vill vara verksamma för att fullborda det uppdrag som ha anförtrotts dem. Han kommer att använda dem som Sina redskap till själars omvändelse. Somliga kommer att så och andra kommer att samla in skörden av den säd som såddes ut. Låt var och en göra sitt bästa för att använda sina talenter, så att Gud kan använda honom antingen som en såningsman eller som en skördearbetare.

nästa kapitel