Såningsmannen kapitel 10. Från sida 88.     Från sida 122 i den engelska utgåva.ren sida tillbaka

Nätet

(88)

Det ämne vi mest bör hålla oss till är Kristus som den dyrbara pärlan och vår förmån att få äga denna himmelska skatt. Det är den helige Ande som uppenbarar värdet av denna anmärkningsvärda pärla. Det är när man söker efter de himmelska gåvorna som den helige Andes kraft är märkbar. Det var många på Kristi tid som hörde evangeliet. Men deras sinnen förblindades av falska lärdomar, och då kunde de inte se att den ödmjuke Läraren från Galileen var Guds utsände. Men efter det att Kristus lyfts upp till himlen blev tronbestigningen i hans fredsrike signalen till att den helige Ande skulle utgjutas. Vid pingsten blev den helige Ande utgjuten, och de som var Kristi vittnen upplyste om den uppståndne Frälsarens makt. Det himmelska ljuset trängde in i sinnena på dem som blivit förda in i mörkret och bedragna av Kristi fiender. Nu såg de att han var "upphöjd till hövding och frälsare för att Israel skall kunna omvända sig och få förlåtelse för sina synder". Apg 5:31. De såg att han var omgiven av himlens härlighet, och i sin hand hade han oändliga skatter som han skulle skänka till alla som tog avstånd från sitt uppror. Tre tusen människor blev övertygade när apostlarna framställde den Enföddes härlighet från Fadern. De fick möjlighet att se sig själva så som de var, syndfulla och orena, och Kristus som deras vän och återlösare. Genom kraften hos den helige Ande i människan blev Kristus upphöjd och förhärligad. Genom tron såg dessa troende att de inte behövde gå under utan få evigt liv eftersom han burit förödmjukelsen, lidandet och döden. Genom att Anden uppenbarade Kristus för dem förstod de hans makt och majestät, och de sträckte sig mot honom och sade: "Jag tror."

(89)

Sedan spriddes nyheten om en uppstånden Frälsare ut över hela den bebodda världen. Församlingen fick ta emot mängder av omvända från alla väderstreck. De troende fick en ny tro. Syndare förenade sig med kristna för att söka efter den värdefulla pärlan. Profetian uppfylldes, de svaga ska "vara som David, och Davids hus skall vara som ett gudaväsen, som Herrens ängel framför dem". Sak 12:8. De kristna såg samma gudomliga godhet och kärlek i sina trosbröder. Ett intresse överskuggade allt annat. Allas hjärtan slog i överensstämmelse med varandra. De troende hade ingen annan målsättning än att uppenbara likheten med Kristi karaktär och att arbeta för att hans rike skulle växa. "Alla de många som hade kommit till tro var ett hjärta och en själ... Med stor kraft frambar apostlarna vittnesbördet om att herren Jesus hade uppstått, och de fick alla riklig del av Guds nåd." Apg 4:32, 33. "Och Herren lät var dag nya människor bli frälsta." Apg 2:47. Kristi Ande gav liv åt hela församlingen, eftersom den funnit den dyrbara pärlan.

Allt detta kommer att upprepas. Utgjutandet av den helige Ande på pingstdagen var det tidiga regnet, men det sena regnet kommer att bli betydligt mer överflödande. Anden väntar på vår begäran och att vi tar emot. Genom den helige Andes kraft kommer Kristus än en gång att uppenbaras. Människan kommer att upptäcka pärlans värde och tillsammans med apostlarna säger de: "Men allt sådant som var en vinst för mig har jag för Kristi skull kommit att räkna som ren förlust. Ja, jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mera värt, kunskapen om min Herre Kristus Jesus." Fil 3:7, 8.

(91)

"Med himmelriket är det också som när man lägger ut ett nät i sjön och får fisk av alla slag i det. När det är fullt drar man upp det på stranden och sätter sig ner och samlar den goda fisken i korgar och kastar bort den dåliga. Så skall det bli vid världens slut. Änglarna skall gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder." Matt 13:47-50.

Att lägga ut nätet betyder att predika evangelium, vilket för med sig att både goda och onda samlas i församlingen. När sedan arbetet med evangeliet är avslutat, blir domen det som skiljer dem åt. Kristus såg att på grund av de falska brödernas närvaro skulle man tala illa om sanningens väg. Världen skulle komma att håna evangeliet på grund av de falska bekännarnas inkonsekventa liv. I och med att de såg hur de som till namnet var kristna inte leddes av Anden, blev de som var kristna osäkra. Det fanns en fara i att dessa syndare fanns i församlingen. Det skulle kunna leda till att man trodde att Gud hade överseende med deras synder. Därför klargjorde Kristus framtiden och vädjade till alla att förstå att det är karaktären, inte samhällsställningen som är avgörande för människans öde.

(92)

Både liknelsen om ogräset och liknelsen om nätet säger klart och tydligt att det aldrig blir en sådan situation att alla syndiga människor vänder sig till Gud. Vetet och ogräset växer tillsammans fram till skörden. Både god och dålig fisk dras upp tillsammans för att till slut bli åtskilda.

Det bör påpekas igen att det inte ges någon prövotid efter domen. När evangeliet har fullbordat sin uppgift kommer avskiljandet av de onda från de goda att ske omedelbart, och vars och ens öde är för alltid bestämt.

Gud vill inte att någon ska gå förlorad. "Så sant jag lever, säger Herren, jag har ingen lust till den ogudaktiges död, utan tvärtom till att den ogudaktige vänder om från sin väg och får leva. Så vänd då om, ja, vänd om från era onda vägar, ty inte vill ni väl dö?" Hes 33:11. Under hela prövotiden bönfaller hans Ande att människan ska ta emot livets gåva. Det är bara de som förkastar hans vädjanden som kommer att gå förlorade. Gud har förklarat att synden måste förintas, eftersom den är en ondska som kan fördärva hela universum. De som håller fast vid synden kommer att förgås tillsammans med den.

nästa kapitel