Såningsmannen kapitel 8. Från sida 73.     Från sida 103 i den engelska utgåva.ren sida tillbaka

En gömd skatt

(73)

"Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man hittar den och gömmer den igen, och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper åkern. " Matt 13:44.

Förr i världen var det gott om tjuvar och rövare och därför var det vanligt att man grävde ner sina förmögenheter i marken. Då och då blev det maktskifte i landet och de som då hade stora tillgångar blev skyldiga att betala höga skatter. Dessutom var landet alltid utsatt för risken att bli överfallet av rövarband. Det ledde till att de välbärgade gjorde allt för att bevara sin rikedom, och då ansåg man att marken var ett säkert gömställe. Men det hände ofta att de här gömställena glömdes bort. Ägaren kanske dog, hamnade i fängelse eller var tvungen att fly från landet. Den förmögenhet han lagt ned så mycket besvär på att få ihop blev då liggande där tills någon tursamt hittade den. På Kristi tid var det inte ovanligt att man hittade gamla mynt och guld och silversmycken i övergivna åkrar.

Så arrenderar någon en sådan åker, och när han då plöjer grävs skatten upp ur marken. När han upptäcker den här skatten och ser möjligheterna framför sig, gräver han ner den igen, springer hem och säljer allt han äger och har för att kunna köpa åkern. Familjen och grannarna är säkert övertygade om att han förlorat förståndet, eftersom de inte kan se något värde i den där övergivna åkern. Marken verkar inte vara värd någonting om man bara ser på den, men han vet vad han gör, och när han har köpt åkern letar han fram skatten igen.

Liknelsen berättar hur mycket den himmelska skatten är värd och vilka ansträngningar som måste till för att man ska få den. Mannen som hittade skatten var ju beredd att avstå från allt han ägde och lägga ned hur mycket arbete som helst för att komma över den. För den som upptäcker den himmelska skatten är inget arbete för hårt och inget offer för stort för att få tag i den.

I liknelsen är åkern en bild på Bibeln och evangeliet är skatten. Trots att man grävt ned så mycket skatter i jorden hittar man inte så mycket värdefullt där som man hittar i Bibeln.

(74)

Det sägs att evangeliets skatter är gömda. Ja, det är de för dem som ser sig själva som kloka, som är högfärdiga med sina meningslösa filosofiska kunskaper. De kan inte förstå sig på skönheten, makten och hemligheten i frälsningsplanen. Man har ögon men ser ingenting, öron men hör ingenting, man har ett intellekt men har inte förmågan att upptäcka den gömda skatten. Någon kan passera över den plats där skatten ligger. Kanske är man i behov av vila och sätter sig då ner och lutar sig mot ett träd, utan att ha en aning om att man sitter på en skatt. Det var det här Kristi samtida råkade ut för. Hebréerna hade blivit anförtrodda sanningen, som var som en gyllene skatt. Det judiska samhällssystemet var en bild av det himmelska och instiftat av Kristus själv. Sanningen om återlösningen fanns gömd i alla symboler och förebilder. Ändå ville inte Kristi samtida kännas vid Kristus då han kom. De såg inte honom som den symbolerna pekade på. De hade Guds Ord i sina händer, men de nedärvda traditionerna och tolkningen av Skrifterna förhindrade dem från att se sanningen som den var i Kristus, och så tappade man bort den andliga betydelsen i Ordet. De hade tillgång till hela den skattkammare som innehåller all kunskap, men det kände de inte till.

Gud gömmer inte undan sanningen för människor. Men genom sitt sätt att hantera den blev den obegriplig för dem. Kristus gav sina samtida obestridliga bevis på att han var Messias, men det kunde de inte acceptera eftersom det krävde att de förändrade sina liv. De förstod att om de tog emot Kristus blev de tvungna att överge sitt ogudaktiga, själviska och traditionsbundna liv. Men situationen krävde att de offrade det för att kunna ta emot den eviga, oföränderliga sanningen. Det resulterade i att de förnekade de mest övertygande bevis som Gud kunde framlägga för att skapa tilltro till Kristus. Trots att de påstod sig tro på de gammaltestamentliga skrifterna, vägrade de tro på budskapet om Kristi liv och karaktär så som det uppenbarades där. De var helt enkelt rädda för att bli övertygade. Då skulle de ju bli tvungna att överge sina förutfattade meningar. Den stora skatten, evangelium om Vägen, Sanningen och Livet, fanns där mitt ibland dem, men de vägrade att ta emot den största skatt Gud någonsin kunde ge dem.

(75)

Vi kan läsa att så "kom också många i rådet till tro på Jesus, ... [men ändå] ville de inte erkänna det, för att inte bli uteslutna ur synagogan". Joh 12:42. De var övertygade, de trodde på att Jesus var Guds Son, men det överensstämde inte med deras äregirighet att erkänna honom. Den tro som behövs för att få de himmelska skatterna hade de inte. Man såg hellre på de fördelar man kunde få i denna världen.

Ser vi på dagens människor upptäcker vi samma sak. Man anstränger sig för att få av de världsliga skatterna, och människors tankar är bara själviska och äregiriga. För att tillskansa sig världsliga förmåner, ära och makt, värderar man traditioner och mänskliga anspråk högre än de krav Gud ställer, och då har man inga möjligheter att upptäcka de skatter som finns i Guds Ord.

"Den oandlige tar inte emot vad Guds Ande säger, det är dårskap för honom, och han kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt." 1 Kor 2:14.

"Om mitt evangelium är dolt, är det dolt för dem som går förlorade. Ty denna världens gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror, så att de inte ser ljuset från evangeliet om härligheten hos Kristus, Guds avbild." 2 Kor 4:3, 4.

(76)

Frälsaren såg att människan var helt uppslukad av tanken på världslig framgång och höll på att tappa de eviga värdena ur sikte. Gud åtog sig uppgiften att tillrättavisa det onda och försökte utmanövrera den besatthet som hade kontroll över människan. Han sade: "Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men måste betala med sitt liv? Med vad skall hon köpa tillbaka sitt liv?" Matt 16:26. Människor hade tappat bort den ädlare världen. Han ville att de skulle upptäcka den igen och förstå vad evigheten är värd. Han leder dem ända fram till den Oändliges tröskel och den obeskrivliga härligheten från Gud strömmar ut från honom, och där visar han dem skatterna.

Det går inte att jämföra jordiska värden med dem: värdet av dessa skatter är högre än guldets och silvrets.
"Djupet säger: Hon är inte här,
och havet säger: Hos mig är hon inte.
Hon köps inte för ädlaste metall
med silver betalas ej hennes värde.
Hon vägs inte upp med guld från Ofir,
ej med dyrbar onyx och safir.
Guld och glans kan ej liknas vid henne,
hon fås ej i byte mot gyllene klenoder.
Koraller och kristall må inte ens nämnas,
svårare är att skaffa sig vishet än pärlor."
Job 28:14-18

Det är den här skatten man hittar i Bibeln, som är Guds ojämförliga lärobok och lärare. Grunden till all sann vetenskap finns sammanfattad i Bibeln. Oavsett i vilket kunskapsområde man söker, finner man svaret i Guds Ord. Dessutom innehåller den en kunskap som övergår all annan kunskap, kunskapen om frälsningen. Bibeln är den gruva som innehåller Kristi ofattbara rikedom.

(77)

Genom att studera Guds Ord och rätta sig efter det skaffar man sig en högre utbildning. Om man inte bryr sig om Guds Ord utan ägnar sig åt litteratur som inte leder till gemenskap med Gud, är inte den kunskapen värd namnet.

I naturen omkring oss, på marken, i havet och luften finns det fullt av underbara sanningar. Det är därifrån vi kan ta till oss kunskap. Naturen öppnar sig för oss och undervisar oss med himmelsk visdom och eviga sanningar. Den fallna människan kan inte förstå detta eftersom synden har förmörkat hennes förmåga att uppfatta sanningen. Hon kan inte tolka den själv utan att göra den till en ersättning för Gud. De som motsätter sig Guds Ord blir inte påverkade av sanningen. De förvränger de sanningar som finns i naturen, så att deras tankar snarare leder dem bort från Skaparen i stället för till honom.

Många sätter människans visdom och tankar högre än den gudomlige Lärarens, och Bibeln anses som gammalmodig och ointressant. Men de som den helige Ande har fått göra levande har inte den uppfattningen. De har hittat den ovärderliga skatten och skulle sälja allt de äger och har för att kunna köpa åkern där skatten ligger. I stället för att ägna tid åt böcker med antaganden av ansedda författare, väljer de att läsa ord av den störste författare världen någonsin känt. Han gav sitt liv för oss, och genom honom kan vi få det eviga livet.

(79)

Satan bearbetar människors sinnen och får dem att tro att man kan nå fantastiska kunskapsnivåer utan Gud. Genom vilseledande resonemang lyckades han få Adam och Eva att tvivla på det Gud hade sagt och gav dem ett förslag som ledde till olydnad. Och samma sofistikerade metoder bedrar människor än i dag. Om lärare blandar in otroende författares uppfattningar i sin undervisning, påverkas de unga elevernas sinnen till att misstro Gud och att bryta mot hans lag. De har inte den blekaste aning om vad de gör, och de förstår heller inte att det är ett resultat av deras eget handlande. Dagens skolungdom kan gå igenom hela grundskolan och gymnasiet. De kan lägga ner aldrig så mycket energi på att skaffa sig kunskap. Men om de inte skaffar sig kunskaper om Gud och rättar sig efter de naturlagar som styr, kommer de att gå under. Ovanor leder till att ungdomarna förlorar förmågan att uppskatta sitt egenvärde. De förlorar självbehärskningen och kan därför inte resonera om det som är viktigast i livet. De behandlar både tankar och kropp vårdslöst och oberäkneligt. Ovanorna gör att ungdomarna gör slut på sig själva. De kan knappast vara lyckliga eftersom de inte bryr sig om att skaffa sig rena och hälsosamma principer, och det leder till att friden försvinner. Alla arbetsfyllda studieår är förgäves. Ungdomarna har missbrukat sina fysiska och mentala krafter och då är kroppen, som är ett tempel, fördärvad. Inte nog med att detta liv är fördärvat, de har också fördärvat möjligheterna till det eviga livet. De trodde att världslig kunskap var vägen till rikedomen. Men genom att nonchalera Bibeln offrade de den skatt som är värd mer än allt annat.

(79)

Det är Guds Ord vi ska studera, och vi ska ge våra barn kunskap om de sanningar vi hittar där. Det här är en outtömlig skatt, men människan hittar den inte på grund av att hon inte letar ända tills hon får tag i den. Många är faktiskt nöjda med det som de tror är sanning. De är nöjda med en ytlig kunskap och tar för givet att de har det som är väsentligt. Att det andra säger är sant tar de för givet – de är helt enkelt för lata för att vilja lägga ner det arbete som krävs för att hitta den gömda skatten. Men människans påfund är inte bara opålitliga: de är dessutom farliga eftersom de ställer människan på Guds plats. Det människan säger ersätter "så säger Herren".

Kristus är sanningen. Det han säger är sanning och hans Ord har en djupare innebörd än det verkar på ytan. Det Kristus sagt kanske verkar anspråkslöst vid första anblicken, men det har ett långt större värde och den som låtit sig påverkas av den helige Ande har fått möjligheten att urskilja det. Hon kommer att upptäcka sanningens pärlor trots att de kanske ligger gömda.

(80)

Hur mycket människan än spekulerar och teoretiserar resulterar det aldrig i att man förstår Guds Ord. De som tror sig ha filosofiska kunskaper är övertygade om att deras förklaringar behövs för att man ska kunna komma in i kunskapens skattkammare och därigenom också förhindra att falska läror smyger sig in i församlingen. Men det är just dessa förklaringar som är orsak till falska läror och teorier. Människan har ansträngt sig till det yttersta för att förklara det som de sett som krångligt i Bibeln. Men alltför ofta har resultatet blivit att man krånglat till det så att det blivit ännu svårare att förstå.

Prästerna och fariséerna upplevde att de uträttade stordåd när de lade sina egna tolkningar på Guds Ord. Men Kristus sade till dem: "Är det inte därför att ni varken kan skriften eller vet något om Guds makt." Mark 12:24. Han anklagade dem för att det som "de lär ut är människors bud". Mark 7:7. Trots att det var de som skulle undervisa om Guds hemligheter och förväntades förstå hans Ord, så rättade de sig inte efter dem. Satan hade förblindat dem så att de inte kunde se den verkliga innebörden i Ordet.

Många församlingar är skyldiga till den här typen av synd, eftersom det i dag finns många medlemmar som agerar på det här sättet. Det här är farligt, mycket farligt. De som påstår sig ha visdom upprepar samma misstag som lärarna på Kristi tid gjorde. Människorna blir förvirrade när man gör felaktiga tolkningar av gudomliga hemligheter. De blir insvepta i mörker när de missuppfattar gudomliga sanningar.

(81)

Man behöver inte läsa Bibeln i skenet av det svaga ljus som kommer från traditioner och mänskliga spekulationer. Att försöka förklara Bibeln med traditioner eller spekulationer är som att försöka lysa upp solen med en fackla. Guds Ord är inte beroende av något svagt skimrande sken från en fackla för att synas. Det är ljus i sig självt, och när Guds härlighet uppenbaras förbleknar alla andra ljus.

Men det gäller att lägga ner ett allvarligt och ingående studium av Ordet. Visar man lättja får man aldrig den klara iakttagelseförmåga som behövs. Man får heller inga världsliga välsignelser utan att lägga ner ett allvarligt, tålmodigt och ihärdigt arbete. Vill man ha framgång här i världen gäller det att ha både vilja och tro för att nå resultat. Vi kan heller inte räkna med andlig kunskap utan tålmodigt arbete. Vill man hitta sanningens skatter gäller det att arbeta lika intensivt som gruvarbetaren måste göra för att hitta de skatter som finns gömda i jorden. Det räcker inte med en halvhjärtad, medelmåttig insats. Ska man leta efter sanningen som efter gömda skatter förstår var och en att Guds Ord måste studeras helhjärtat, med allvar och under bön. Den som gör det kommer att få sin belöning i och med att Kristus ger ett ökat förstånd.

(81)

Vår frälsning är beroende av kunskapen om sanningen som den framställs i Bibeln. Gud vill att vi ska känna till den. Sök, o sök i den värdefulla Bibeln, och gör det med hunger i hjärtat. Granska Guds Ord på samma sätt som en gruvarbetare gräver i marken efter en guldåder. Ge aldrig upp ditt sökande förrän du är förvissad om din gemenskap med Gud och hans vilja angående dig. Kristus förklarade: "Vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra, så att Fadern blir förhärligad genom Sonen. Om ni ber om någonting i mitt namn, skall jag göra det." Joh 14:13, 14.

Fromma och begåvade människor upptäcker de eviga verkligheterna, men ibland förstår man dem inte, och det beror på att det man ser förmörkar det man inte ser. Den som vill lyckas i sitt sökande efter den gömda skatten måste ha en strävan som når högre än begäret efter världsliga ägodelar. All förmåga och tillgivenhet måste koncentreras i detta sökande.

Den obegränsade mängd kunskap som man kunnat få genom Bibeln har gått förlorad på grund av olydnad. Förståelse innebär att man lyder Guds bud. Man ska inte anpassa Bibeln så att den tillfredsställer människans fördomar och avundsjuka. Ingen annan kan förstå den än de som i ödmjukhet söker kunskap om sanningen för att sedan lyda den.

(82)

Ställer du dig frågan: "Vad ska jag göra för att bli frälst?" Du måste undersöka dina förutfattade meningar, nedärvda och invanda uppfattningar. Om du läser Bibeln för att få stöd för dina uppfattningar kommer du aldrig att hitta sanningen. Du ska söka på ett sådant sätt att du lär dig vad Herren säger. Om du, när du söker, upptäcker att de uppfattningar du försvarar inte stämmer överens med sanningen, ska du inte misstolka sanningen så att den ska passa din uppfattning, utan acceptera det ljus du fått. Du kommer att få se underbara saker i Guds Ord om du öppnar dina sinnen och ditt hjärta för dem.

Tron på Kristus som världens Återlösare kräver ett erkännande från det upplysta intellekt som styrs av ett hjärta som kan urskilja och uppskatta den himmelska skatten. Att ha tro betyder att hitta och acceptera den evangeliska skatten, med alla de förpliktelser det kräver.

"Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike." Joh 3:3. Människan kan gissa och fantisera, men utan den insyn som tron ger kan hon inte se skatten. Kristus gav sitt liv för att trygga denna ovärderliga skatt åt oss. Men om vi inte föds på nytt, genom tron på hans blod, finns det ingen förlåtelse för synder och ingen skatt för den som förgås.

Om vi ska kunna upptäcka sanningarna i Guds Ord behöver vi få ljus över det genom den helige Ande. Vi kan inte se det underbara som finns i naturen, om inte solen skingrar mörkret och låter sitt ljus flöda över den. Det är likadant med skatterna i Guds Ord: vi kan inte uppskatta dem förrän rättfärdighetens sol lyser upp dem.

Detta kommer att uppenbaras genom den helige Ande för var och en som har en oförbehållsam tro på Kristus, som den oändliga Kärleken i sin ynnest har sänt från himlen. Genom hans kraft kommer de väsentliga sanningarna, som frälsningen är beroende av, att prägla sinnet, och vägen till livet bli så solklar att ingen behöver missta sig. När vi studerar Bibeln ska vi be om att Guds helige Ande ska lysa upp Guds Ord så att vi kan sätta värde på skatterna som finns där.

(83)

Ingen borde ha tanken att de inte har mer kunskap att hämta. Man kan ha mätt omfattningen av det mänskliga intellektet, man kan kanske behärska det människan skapat, men hur hög, djup eller omfattande fantasin än är, kan den inte förklara Gud. Det finns en oändlighet som vi inte kan förstå. Vi har inte sett mer än en glimt av den gudomliga härligheten och av den oändliga kunskapen och visdomen. Vi har bara skrapat lite på ytan av den gruva där den stora guldådern finns. Den finns där som belöning för den som vill gräva efter den. Gruvschaktet måste gå djupt ner i marken, och där nere finns belöningen, den underbara skatten. Gudomlig kunskap blir, genom rätt tro, mänsklig kunskap.

Belöningen uteblir aldrig för den som studerar Bibeln i Kristi Ande. När människan frivilligt överlåter sig helt åt Gud för att låta sig undervisas som ett barn hittar hon sanningarna i hans Ord. Om människan vore lydig skulle hon förstå planen med Guds sätt att styra. Himmelrikets kamrar, som innehåller nåd och härlighet, skulle öppnas för att kunna studeras. Hela mänskligheten skulle vara helt annorlunda jämfört med vad den är nu, för genom att studera sanningens gruvor blir människan förädlad. Hemligheten med återlösningen – Kristi förkroppsligande, hans försoningsoffer – skulle inte vara något oklart, som det är nu. Det skulle inte bara vara så att man förstod dem bättre, utan de skulle uppskattas mycket mer.

(84)

I sin bön till Fadern gav Kristus världen en undervisning som borde etsas in i vårt sinne. "Detta är det eviga livet," sade han, "att de känner dig, den ende sanne Guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus." Joh 17:3. Detta är sann undervisning som ger kraft. Den kunskap om Gud och Jesus Kristus som han har sänt och som man fått genom erfarenhet förändrar människan till Guds avbild. De ger människan självkontroll, och alla låga begär i den mänskliga naturen kommer att kontrolleras av de goda egenskaperna i sinnet. Den som har detta blir Guds son och arvtagare till himlen. Det medför att han får förbindelse med den Oändliges tankar och tillgång till universums skatter.

Det är denna kunskap man får då man söker i Guds Ord. Var och en som är beredd att offra allt kommer att hitta den.

"Om du ropar efter förståndet och höjer din röst för att kalla på klokheten, om du söker efter henne som efter silver och letar efter henne som efter en skatt, då skall du förstå Herrens fruktan, och Guds kunskap skall du då finna." Ords 2:3-5.

nästa kapitel