Vittnesbörd för Församlingen, Band 8 kapitel 10. Från sida 90ren sida tillbaka

En allvarlig varning

(90)[* Lästes för Review and Heralds styrelse i november, 1901.]

Till föreståndarna vid Review and Herald

Kära bröder! Guds avsikt med att inrätta förlaget i Battle Creek var att ljus skulle stråla ut som från en tänd lampa. Föreståndarna har påmints om detta. Om och om igen har de fått höra, att Guds förlagsverksamhet är helig och måste hållas ren. Men de har förlorat sin insikt härvidlag och anslutit sig till fiendens krafter, genom att gå med på att trycka tidningar och böcker, som innehåller de farligaste lögner som går att framställa. De har varit blinda för det onda inflytande, som dylika falska påståenden har på typsättare, korrekturläsare och alla andra, som är sysselsatta med tryckandet av sådant material. De har sovit, andligt talat. rätt

(90)Satans lära har nedlagts i de anställdas sinnen genom en del av de beställningar, som kommit utifrån. Gud vanäras genom tryckandet av dylikt material. Detta har bidragit till ödeläggandet av de anställdas sinnen. Föreståndarna har gått med på, att trycka det billigt. rätt

(90)Vinsten skulle ha varit rena förlusten, om så det högsta pris hade begärts för arbetet. rätt

(90)Jag har tagit emot ett brev från äldstebroder Daniells beträffande uppförandet av en ny byggnad vid Review and Heralds kontor. Mitt svar lyder: Nej, nej, nej. I stället för att lägga nya byggnader till de befintliga, rensa firman från Djävulens smörja, så får ni allt det utrymme ni behöver. rätt

(90)Gud är inte tillfreds med sakernas sammangyttrade tillstånd i Battle Creek. Om de anställda delades upp och anläggningar inrättades (91) på andra ställen, skulle Gud hellre bli glad, och sanningens fana skulle resas på områden, där man aldrig har hört budskapet. Innan ni låter uppföra en byggnad till vid firman i Battle Creek, reparera skadorna på fältet i Sydstaterna fullständigt. Detta har inte skett såsom borde ha skett. Varje insats har måst tvingas fram. rätt

(91)De fem tusen dollar, som skulle användas på nya byggnader åt Review and Herald, borde nu satsas på andra platser, där sanningens evangelium ännu inte har förkunnats. rätt

(91)Jag fryser i själen, när jag ser hur illa ställt det är med vårt förlag. Tryckpressarna vid Herrens institution har tryckt katolicismens själsförödande läror och andra laglöshetens hemligheter. Detta motbjudande material måste rensas bort från firman. Jag har ett vittnesbörd från Herren till dem, som har satt sådant material i händerna på de anställda. Gud håller er ansvariga för att ni bjudit unga män och kvinnor på frukten från kunskapens förbjudna träd. Kan det verkligen vara möjligt, att ni är helt omedvetna om varningarna till Pacific Press rörande denna sak? Kan det verkligen vara möjligt, att ni – medvetna om dessa varningar – upprepar samma misstag och faktiskt gör värre misstag? Det har ofta upprepats för er, att änglar från Gud går genom rummen på kontoret. Vilket intryck har detta gjort på era sinnen? rätt

(91)Genom att sätta material innehållande Satans åsikter i händerna på de anställda, har ni besmittat deras sinnen med hans bedrägliga, förorenande grundsatser. Herren likställer er gärning med att ha hjälpt Satan att lägga ut sin snara, för att fånga själar. Gud kommer inte att hålla som skadeslösa dem, som gjort detta. Han har en sak otalad med förlagshusets ledning. Jag har nästan bävat för att slå upp Review, i fruktan för att se att Gud skulle ha renat förlagshuset med eld. rätt

(92)(92) Herren har upplyst mig om, att de som ej inser det onda i att samverka med Satan genom att publicera hans falsarier, lika gärna kan söka något arbete, där de inte kommer att förstöra våra ungdomar till kropp och själ. Sanningens nivå riskerar att sänkas så kraftigt, att Herren kommer att utgjuta Sina straffdomar över de skyldiga. rätt

(92)Det är på tiden, att vi inser vad för slags anda det är, som har styrt saker och ting på kontoret hos Review and Herald. Det gör mig vettskrämd att tänka på, att spiritualismens mest försåtliga snaror skulle läggas i vägen för de anställda, och detta på ett vis som är avsett att konfundera och förvirra sinnet. Var förvissade om, att Satan kommer att dra nytta av den fördel detta har givit honom. rätt

(92)Liksom templet, har ämbetslokalerna vid Review and Herald blivit nedsmutsade. Här har dock utfallet blivit tio gånger värre. Sedan Han vält penningväxlarnas bord över ända, drev Kristus får- och kreaturshandlarna ut ur templets gårdar med dessa ord: ”’Det är skrivet: Mitt hus skall kallas ett bönens hus. Men ni har gjort det till ett rövarnäste.’” Matt. 21:13. Värre än solkandet av templet har varit fördärvandet av förlagshuset genom tryckandet av material, som aldrig borde ha satts i händerna på personalen vid Guds institution. rätt

(92)Guds lag har överträtts, Hans sak förråtts och Hans institution gjorts till ett rövarnäste. Föga eller ingen kraft har ägnats åt arbetet, att trycka och sprida väckande upprop för sanningen. Åt detta borde personalens tid och kunnande ha ägnats. Det vinstbringande arbetet, varav somligt varit synnerligen motbjudande, har gradvis vunnit herravälde. Detta arbete har lagt beslag på de krafter, som (93) borde ha lagts ned på utgivandet av litteratur av den högsta kvalitet och mest upphöjda karaktär. Tid har slösats bort, kunnande använts felaktigt och pengar missbrukats. Det verk, som borde ha utförts, har blivit ogjort. Satans uppfattningar har höjts till skyarna. Hans läror har präntats på tryckpressar, som borde ha använts till att göra Guds sanning tillgänglig. Personer har hyst begärelse efter befordran, samtidigt som deras principer varit utsatta för Guds missnöje. Förlust är oändligt mycket bättre, än skymflig vinst. rätt

(93)Oh, vad skall Gud göra med opportunisterna och ögontjänarna? Tror ni, att Jesus tänker stå på tryckeriet, för att med hjälp av änglar arbeta genom mänskliga sinnen och härigenom göra tryckpressens sanning till en kraft, som varnar världen för alltings snara slut, samtidigt som Satan tillåts att förvrida sinnena på de anställda inom samma institution? Det ljus jag fått, är detta: Vägra att trycka en enda rad till av detta livsfarliga material. De, som haft att göra med dess införande vid förlaget, behöver ångra sig av hela hjärtat inför Gud, ty Hans vrede har väckts mot dem. Låt denna typ av arbete för evigt hållas borta från våra förlagshus. Ägna mera tid åt, att ge ut och cirkulera de böcker, som innehåller sanningen för vår tid. Se till, att er verksamhet inom detta område uppnår perfektion. Gör allt, som står i er makt, för att sprida himmelens ljus i hela världen. rätt

(93)Lärlingarna och de andra anställda får inte bli så jäktade och stressade, att de inte har tid till bön. De unga vid våra förlagshus borde utbildas som de unga vid profetskolorna. De borde förberedas på, att ta itu med verket inom nya områden. rätt

(93)Om de personer, som hörde det budskap som gavs i samband med konferensen – det allvarligaste budskap, som kunde (94) ges – inte hade varit så opåverkbara, om de i uppriktighet hade frågat: ”Herre, vad vill Du att jag skall göra?”, skulle det gångna årets facit ha varit ett helt annat. Men de har inte gjort rent hus. De har inte bekänt sina misstag, och nu handlar de lika oklokt igen på många områden. De följer samma felaktiga handlingssätt, ty de har gjort sig själva andligen blinda. rätt

(94)Den tredje ängelns budskap går ut på, att göra ett folk redo att förbli stående i dessa farans dagar. Det skall förkunnas högljutt och bära en frukt så rik, att få anar det. rätt

(94)Johannes skriver: ”Och jag såg en annan ängel flyga högst uppe på himlen. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för dem som bor på jorden, för alla folk och stammar och språk och folkslag. Han sade med hög röst: ’Frukta Gud och ge honom äran, ty stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har skapat himlen och jorden, havet och vattenkällorna.’ Ännu en annan ängel följde efter, och han sade: ’Fallet, fallet är det stora Babylon, som har get alla folk att dricka av sin otukts vredesvin.’” Upp. 14:6-8. Hur åstadkoms detta? Jo, genom att tvinga människorna att godta en falsk vilodag. I det trettioförsta kapitlet av Andra Moseboken får vi otvetydigt veta, vilken dag Herrens sabbat är. Vilodagens helgande tillkännages vara ett tecken på Guds folks trofasthet. rätt

(94)Gud menar precis det Han säger. Människor har ställt sig emellan Gud och folket, och Herren har skickat ut den tredje ängeln med budskapet: ”’Den som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand, han skall själv få dricka av Guds vredes vin, som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Han kommer att plågas i eld och (95) svavel inför de heliga änglarna och inför Lammet.” Verserna 9, 10. rätt

(95)Guds folk skall hålla Hans bud, och strunta i all världslig taktik. Väl de antagit rätt slags handlingssätt, skall de högakta grundreglerna för sitt handlande; ty de stammar ifrån himmelen. Lydnad mot Gud är värdefullare för oss, än guld och silver. Genom att låta Kristus lägga Sitt ok på en och lära sig Hans saktmod och ödmjukhet, klarar man av många konflikter; ty när fienden stormar fram likt en upprörd flod, höjer Herrens Ande ett standar mot honom. rätt

(95)Jag vänder mig till dem, som genom att de iklätt sig ansvar vid förlaget, har åtagit sig ansvaret att tillförsäkra de anställda en sund utbildning. Försök att inse betydelsen av ert verk. De, som med sina gärningar visar att de inte anstränger sig för att göra skillnad på det heliga och det simpla, skall veta att med mindre de ångrar sig, kommer Guds straffdomar att drabba dem. Straffdomarna må bli uppskjutna, men de kommer. Om ni, på grund av omtöcknade och fördärvade sinnen, skapar fel slags intryck hos andra, kommer Gud att ställa er till svars. Han kommer att fråga: ”Varför hjälpte ni Djävulen, då ni förväntades uträtta ett gott verk åt Mästaren?” rätt

(95)På den stora domens dag kommer den otrogne tjänaren att få lönen för sin försumlighet. rätt

(95)Jag skickar er detta budskap därför att jag fruktar för, hur det skall gå för er. Er ständigt växande medarbetarstab kan lika gärna sändas ut till verksamheten annorstädes. I drömmen har jag talat allvar med er vid era möten, framläggande sanningen sådan den är i Jesus. Men av somliga förkastades den. De gick inte längre att resonera med. De hade syndat mot stort ljus och vetskap, ja, tystat samvetets röst, tills det inte längre förmådde att oroa deras känslolösa hjärtan. rätt

(96)(96) Somliga har så länge offrat principer, att de ej längre kan skilja mellan det heliga och det simpla. De, som vägrar att ge akt på Herrens instruktioner, kommer att stadigt gå mot sin undergång. Prövningens och svårighetens dag stundar snart. Var och en förväntas visa sitt rätta jag. Väljer ni trofasthet eller uppror? Visa vad ni går för inför människor och änglar. Vi är trygga endast när vi håller oss till det rätta. Då vet världen, var den hittar oss på prövningens och svårighetens dag. rätt

(96)Om det verk, som inleddes vid generalkonferensen, hade fullbordats, hade jag inte anmodats att skriva dessa ord. Tillfälle att bekänna eller förneka synd gavs, och i många fall valdes förnekelse, för att undvika följderna av bekännelse. rätt

(96)Med mindre bättring görs, kommer olycka att drabba förlagshuset, och världen kommer att förstå orsaken. Jag har blivit visad, att inte alla har vänt sig helhjärtat till Gud. Herren vanhedras vid de institutioner, som grundats till Hans namns ära. Det tydliga nonchalerandet av Guds bud vid förlagshuset har lämnat sitt avtryck på de anställda. Gud frågar: ”Skall jag inte döma dem för detta?” Jag såg himmelska änglar vända sig bort med sorgsna blickar. Ni har, med er ständigt tilltagande omedgörlighet, spottat på Gud. I enlighet med deras ansvar, kommer straffet att slå mot dem, som känner till sanningen och ändå viftar bort Guds befallningar.

---------------------
rätt

nästa kapitel