Youth Instructor d. 24. juli 1902

tillbaka

Forska i Skriften!

“Ni forskar i Skrifterna, därför att ni tror att ni har evigt liv i dem .” Joh 5:39 Sök i Skriften! ( den engelska textens ordval ) Att söka innebär att leta noggrant efter något som man har tappat bort. Sök efter de dolda skatterna i Guds Ord. Du har inte råd att vara utan dem. Studera de svåra texterna och jämför vers med vers och du ska finna, att Skriften är den nyckel som man öppnar Skriften med. {MYP 259.1}

De som studerar Bibeln under bön, får mer visdom för varje studium. En del av deras svårigheter har blivit lösta. Den Helige Ande har nämligen gjort det verk, som det talas om i Johannes fjortonde kapitel. “Men Hjälparen, den heliga Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.” Joh 14:26

Gud efterlämnade inte sitt Ord till att bevaras i människors minne och gå i arv från generation till generation genom muntlig tradering och traditionell utläggning. Om Han hade gjort detta, skulle människor gradvis ha gjort sina egna tillägg till Ordet. Vi skulle då ha ombetts att ta emot läror som kom från människor. Låt oss tacka Gud för Hans skrivna Ord.

Bibeln gavs inte bara till predikanter och lärda män. Fattiga människor behöver det lika mycket som rika människor, de olärda lika mycket som lärda. Varje person, ung likaväl som gammal, bör läsa Bibeln för sig själv. Var inte beroende av att predikanten läser den för dig. Bibeln är Guds ord till dig. Och Kristus har gjort Sitt Ord så tydligt att ingen behöver snubbla när han läser Ordet. Låt den ödmjuka, enkla människan läsa och förstå det Ord, som har getts oss från den visaste Lärare som världen någonsin har känt, ty bland kungar, guvernörer, statsmän och världens mest utbildade människor, är det ingen som är större än Han.

”Ni forskar i Skrifterna, därför att ni tror att ni har evigt liv i dem.” (Joh. 5:39) Att forska innebär, att grundligt leta efter något som har gått förlorat. Leta efter de dolda skatterna i Guds Ord! Du har inte råd att vara utan dem. Studera de svåra avsnitten i Skriften, jämför vers med vers, och du kommer att finna, att det ena skriftstället är nyckeln till förståelse av det andra. De, som under bön till Gud studerar Skriften, blir efter varje studium klokare än de var tidigare. En del av deras problem löses, ty den Helige Ande har utfört det arbete, som omtalas i Joh. 14:26: ”Men Hjälparen , den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.”

Vi får ingenting som är värt att ha utan allvarliga, uthålliga ansträngningar. I affärslivet är det bara de som har viljan att göra något som får goda resultat. Utan ivriga ansträngningar kan vi inte vänta att få kunskap om andliga ting. De, som får tag i sanningens juveler, måste gräva efter dem som en guldgrävare gräver efter den värdefulla metallen, som ligger gömd i jorden. De som arbetar ointresserat och halvhjärtat kommer aldrig att lyckas. Unga och gamla borde läsa Guds Ord. De borde inte bara läsa det utan studera det med flit och iver genom att be, tro och granska texten. På så sätt kommer de att finna den dolda skatten, för Herren ger dem ett klart förstånd.

När du börjar studera Guds Ord, ska du lägga bort dina förutfattade meningar, gamla idéer som du har ärvt och dina egna käpphästar. Du kommer aldrig fram till sanningen, om du studerar Skriften för att försvara dina egna idéer. Lämna dessa vid dörren och gå in med ångerfullt hjärta för att höra vad Herren har att säga dig. När den som ödmjukt söker sanningen, sitter vid Jesu fötter och lär av Honom, kommer Ordet att ge Honom förstånd. Till dem som är för visa i sina egna ögon för att läsa Bibeln säger Jesus: Ni måste bli saktmodiga och ödmjuka i era hjärtan, om ni önskar få en visdom som leder till frälsning. {MYP 260.1}

Läs inte Ordet i ljuset av tidigare uppfattningar utan granska det noggrant under bön med ett sinne som är fritt från fördomar. Om du gör det och blir övertygad om att dina älsklingstankar inte stämmer överens med ordet, ska du inte försöka få ordet att foga sig efter dina idéer. Låt inte det du har trott tidigare eller gjort tidigare få kontrollera din förståelse. Låt ditt förstånd vara vidöppet så att det kan ta till sig undren i Guds lag. Bli klar över vad som står skrivet och sätt sedan fötterna på den eviga Klippan.

Vår frälsning är beroende av den kunskap, som vi har om Guds vilja så som den uttrycks i Hans Ord. Sluta aldrig att söka och fråga efter sanningen. Du behöver veta vad som är din plikt. Du behöver veta vad du måste göra för att bli frälst. Det är verkligen Guds vilja, att du ska veta vad Han har sagt till dig. Men du måste öva din tro. När du granskar Skriften måste du tro att Han är till och att Han belönar dem som ivrigt söker Honom. Se Hebr 11:6.

Ja, granska Bibeln med ett hjärta som är hungrigt och vill ha andlig mat. Gräv i marken som guldgrävaren, som gräver för att finna guldfyndigheter. Sluta inte söka förrän du har fått veta vilket förhållande du har till Gud och vad som är Hans vilja för dig.
Mrs. E. G. White.

avsn nr:1
avsn nr:2
avsn nr:3
avsn nr:4
avsn nr:5
avsn nr:6
avsn nr:7
avsn nr:8
avsn nr:9
avsn nr:10