Dette er hele artiklen. Alle afsnit er med. De er i ordnet rækkefølge. - Ren side - Tilbage

The Signs of the Times d. 22. oktober 1896

Styrkens kilde

“Rejs dig, bliv lys, for dit lys er kommet, Herrens herlighed er brudt frem over dig. For se, mørket dækker jorden, mulmet dækker folkene; men over dig bryder Her-ren frem, hans herlighed viser sig over dig. Folkeslag skal komme til dit lys og kong-er til din stråleglans.”   ret

For enhver er der en gerning at gøre, hvis han vil samarbejde med Gud. ”For dette siger den højt ophøjede, som troner for evigt, og hvis navn er hellig: Jeg bor i det høje og hellige og hos den, der er knust, hvis ånd er nedbøjet, for at oplive den nedbøjede ånd og oplive det knuste hjerte.” Hellige intelligente skabninger venter på at samarbejde med os. Hvis vi vil hellige vort hjerte og sind til Guds tje-neste, idet vi udfører det arbejde, han har givet os, og vandre i Jesu fodspor, vil vore hjerter blive hellige harper, og hver streng, der røres, vil give pris og taksigelse til Lammet, som Gud sendte for at borttage alle verdens synder.”   ret

Kristi liv og hans kærlighedsgerninger gør vantroen, som mange har givet udtryk for, til skamme og fordømmer den. Han har lovet: ”Bed, så skal der gives jer.” ”Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke Faderen i himlen give Helligånden til dem, der beder ham!” De, som ikke kender Jesus som deres personlige Frelser, benytter sig jo ikke af de lovede velsignelser, men for alle, som tror på ham, er Han som et Livets Træ i Guds Paradis. Hans grene når ned til denne verden, som han har bragt til veje for os. Grenene når endda helt herned, så vi kan nå dem inden for vor rækkevidde. Hvorfor bruger vi så vor dyre-bare tid til at begræde vor svaghed, når Kristus har gjort alt for at gøre os stærke? Han har givet os en anden Talsmand, Helligånden, som vil give os den dyrebare frugt fra Livets Træ. Af dette træ kan vi plukke og spise, og dernæst kan vi så lede andre til Det samme Træ, så de også kan spise af Dets frugt. Hvorfor skulle vi så sørge over vor utilstrækkelighed, når de himmelske engle venter på at samarbejde med os for at gøre os til levende repræsentanter, så vi kan velsigne verden med de budskaber, som Gud vil give os at forkynde for den.”   ret

Hvis du har forsømt at lægge din hånd i Kristi hånd, vil du hele tiden være i fare for at blive bedraget. Mange er åndelige svage – i stedet for at opøve sig i tro ser de på deres nedslåede resultater af deres arbejde. Når så prøvelsens tid kommer, vender de sig til mennesker for at få hjælp, men når de gør det, læner de sig så at sige op ad et brækket siv. At stole på mennesker vil de ofte blive meget skuffet og lide smerte-lige nederlag. Mistilliden og mistænkeligheden er på denne måde vågnet og bærer derfor deres egen frugt.   ret

Kristus ønsker, at vore tanker skulle være fokuseret på ham. Eftersom han har gi-vet os så mange tegn på hans villighed til at hjælpe os i enhver situation, er han såret, hver gang vi vender vore øjne bort fra hans tilstrækkelighed til vor egen svaghed eller andres svaghed. Se bort fra dig selv og hen på Jesus Kristus – Livet til enhver vel-signelse – til nåden – Livet, som er dyrebart og værdifuldt for alle Guds børn. Vi har ingen grund til at berømme vor egen tilstrækkelighed, fordi Kristus altid har vist sig at være den betimelige hjælp i enhvert behov.   ret

Herren Jesus er vor styrke og lykke, det store forrådshus, hvilket – og i enhver situation – mennesker kan hente styrke fra. Når Han er genstand for vort studium og vor tale, bliver vi mere og mere i stand til at beskue Ham, idet vi forbliver i hans nåde for at modtage alle de velsignelser, han tilbyder os, så har vi noget, vi kan hjælpe andre med. Fyldt af taknemlighed kan vi være kanaler til andre mennesker af de velsignelser, som vi så frit har fået rigeligt af. På denne måde ved at modtage og give vokser vi i nåde, og en rig strøm af lovprisning og taknemlighed flyder konstant fra vore læber. Det er Jesu elskelige Ånd, der frembringer disse taksigelser i vore hjerter, og vore sjæle er dermed opløftet til en fornemmet sikkerhed. Den aldrig svigtende og uudtømmelige retfærdighed fra Kristus bliver derfor vor ret- færdighed af tro.   ret

Når fristelser kommer til dig, og det vil de helt givet, når bekymring, forvirring og mørke synes at omslutte din sjæl, så se hen til det sted, hvor du sidst så lyset, hvil i Kristi kærlighed og under hans beskyttende omsorg, for under hans skygge kan du finde hvile og fred. Når synden vil forsøge at få herredømmet over dig, når skyld tynger sjælen og bebyrder samvittigheden, når vantro tåger sindet, så husk, at Kristi nåde er tilstrækkelig til at undertrykke synd og sprede mørket. Jesus er vor tilgivende Frelser, Han er vor Forsoner i de himmelske sale. Han kalder på os om ”at rejse os op og skinne”, fordi hans herlighed er kommet over os.   ret

ÈN årsag til den nuværende åndelige svaghed er, at den troende i Kristus har denne konstante tilbøjelighed til at nedvurdere sig selv. Kristus betalte en uendelig høj pris for os, og Han ønsker, at hans udvalgte værdisætter sig selv i forhold til den pris, Han har sat på dem. Skuf ikke Jesus ved at nedvurdere jer selv. Tag imod mulig-hederne og privilegierne, som vil forøge jeres værdi hos Gud; for ved at acceptere de rigdomme, Hans nåde frembringer, vil I blive dyrebare og kærkomne i hans øjne. Praktisk gudsfrygt vil gennemsyre jeres liv som gyldne tråde, og når Gud ser jeres overgivelse til Ham, vil Han sige: ”Jeg gør et menneske mere værd end det rene-ste guld – enddog gøre et menneske mere værdifuldt end Ofirs guld. Hele him-len fryder sig over den svage og syndige sjæl, der overgiver sig til Jesus, og i hans kraft lever et rent liv.   ret

Ofte på vejen til Guds Paradis vil vi møde forhindringer, som den Onde har lagt til rette for at svække vor tro og derved skjule strålerne fra retfærdighedens Sol. Vor Frelser har advaret os om, at det er gennem megen modgang, vi får adgang til Guds Rige. ”Sådan har jeg talt til jer, for at I skal have fred i mig. I verden har I træng-sler, men vær frimodige – jeg har overvundet verden”. ”Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer; jeg giver ikke, som verden giver. Jeres hjerter skal ikke forfærdes og vær ikke modløse”. Enhver tjeneste, enhver selvfornægtelse og ethvert offer, vi bringer, har Gud lovet at gengælde os, dog ikke fordi Han står i gæld til os, men fordi hans hjerte er fuld af uendelig kærlighed og barmhjertighed. I dette liv vil Han gengælde os hundreddobbelt – og i Himlen vil Han give os det evige liv.   ret

Hvert øjeblik er overordentlig dyrebar. Den, der sejrer meget og elsker Jesus mest, vil på den dag, når enhver bliver belønnet efter deres gerninger, sidde ved siden af Jesus i hans innerkreds æret – ja – æret mest. ”Den, der sejrer, han skal klædes i hvide klæder, og jeg vil ikke slette hans navn fra Livets Bog, men jeg vil ved-kende hans navn for min Fader og for hans engle”.   ret

I hans navn – Jesus Kristus fra Nazaret – vær stærk i Herren og i hans almægtige kraft. Vid, at Han elsker dig og vil være din tilstrækkelige hjælp for altid. ”Stå op og bliv lys; for dit lys er kommet”. ”Se, velsign I Herren, alle I, som er Herrens tjenere, og som står i Herrens Hus ved nattetide. Løft op jeres hænder i helligdommen og velsigne Herren. Herren, som skabte himlen og jorden – velsigne dig, Du, som kommer fra Zion”.   ret

afsn nr:1Ib Melkersen
afsn nr:2
afsn nr:3
afsn nr:4
afsn nr:5
afsn nr:6
afsn nr:7
afsn nr:8
afsn nr:9
afsn nr:10
afsn nr:11